Bawat Kwento ay Mahalaga ang Paunawa sa Privacy


Para saan ang abiso sa privacy na ito?

Ang UK Covid-19 Inquiry (ang “Inquiry”) na 'Every Story Matters' na serbisyo ay isang online na form na nagpapahintulot sa mga indibidwal (mahigit 18) na ibigay ang kanilang mga karanasan sa pandemya at ibahagi kung paano naapektuhan ng pandemya ang kanilang buhay, nang walang pormalidad ng pagbibigay. ebidensya o pagdalo sa isang pampublikong pagdinig. Kami ay isang data controller para sa gawaing ito.

Bilang bahagi ng pangangalap ng iba't ibang karanasan, magsasagawa rin kami ng harapang pananaliksik sa pamamagitan ng isang kumpanyang tinatawag na IPSOS. Ang IPSOS ay magsasagawa ng pananaliksik na ito sa ngalan namin sa ilalim ng kontrata. Kami ay magkasanib na mga controller para sa gawaing ito. Tingnan ang Paunawa sa privacy ng IPSOS.

Sa paunawa sa privacy na ito, ipapaliwanag namin ang:

  • anong impormasyon ang aming kinokolekta
  • kapag kinokolekta namin ito
  • kung paano namin ito ginagamit kaugnay ng Inquiry

Tinutulungan ka rin nitong maunawaan ang iyong mga karapatan at kung paano makipag-ugnayan sa amin kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon.

Kung sino tayo

Kami ay isang independiyenteng pangkat ng Pagtatanong, na itinataguyod ng Opisina ng Gabinete.

Anong personal na data ang kokolektahin at ipoproseso?

Ipoproseso namin ang anumang personal na data na maaari mong ibigay sa amin sa pamamagitan ng web form, tulad ng impormasyong pangkalusugan, kriminal na paniniwala, opinyon, etnisidad at postcode. Ang mga partikular na opsyonal na tanong tungkol sa demograpiko, gaya ng etnisidad, relihiyon, pagkakakilanlan ng kasarian, postcode at iba pa ay hinihiling na tulungan kaming maunawaan kung paano nag-iiba-iba ang mga karanasan ng pandemya sa mga tao mula sa iba't ibang grupo at iba't ibang heyograpikong lugar, kabilang ang bilang isang pagtatasa ng katayuan sa socioeconomic.

Gumagamit din kami ng website analytics upang mangalap ng impormasyon kung paano ginagamit ang aming site.

Susuriin ng IPSOS ang face to face na data ng pananaliksik at bibigyan kami ng hindi nagpapakilalang ulat.

Para saan namin ginagamit ang iyong data?

Pinoproseso namin ang iyong mga tugon mula sa 'Every Story Matters' para bumuo ng ebidensya para sa Inquiry. Maaari rin kaming gumamit ng hindi kilalang dataset mula sa Inquiry para ipaalam sa hinaharap na pananaliksik.

Ano ang aming legal na batayan para gamitin ang iyong impormasyon?

Ang aming legal na batayan para sa pagproseso ng iyong personal na data ay na ito ay kinakailangan para sa pagganap ng isang gawain na isinasagawa para sa pampublikong interes o sa paggamit ng opisyal na awtoridad na nakatalaga sa data controller (Artikulo 6(1)(e) UK GDPR). Sa kasong ito, gawain ng Pagtatanong na tuparin ang Mga Tuntunin ng Sanggunian nito.

Ang legal na batayan para sa pagproseso ng anumang sensitibong personal na data, o data tungkol sa mga paghatol na kriminal, kung saan natatanggap namin ito, ay kinakailangan para sa mga dahilan ng malaking interes ng publiko para sa pagsasagawa ng tungkuling ipinagkaloob sa isang tao sa pamamagitan ng isang pagsasabatas, o ang paggamit ng isang tungkulin ng isang Minister of the Crown (para 6, iskedyul 1, Data Protection Act 2018). Ang tungkulin ay ang gawain ng Pagtatanong upang matupad ang Mga Tuntunin ng Sanggunian nito.

Kanino namin ibinabahagi ang iyong impormasyon?

Susuriin ng aming provider ng pananaliksik at pagsusuri na IPSOS ang mga tugon na natatanggap namin sa pamamagitan ng online na form upang ipaalam ang Pagtatanong at tulungan kaming matupad ang aming Mga Tuntunin ng Sanggunian. Sila ang aming data processor na kumikilos sa ilalim ng kontrata para sa gawaing ito.

Susuriin din ng IPSOS ang mga tugon mula sa harapang pananaliksik at bibigyan kami ng hindi kilalang dataset. Kami ay magkasanib na mga controller para sa gawaing ito.

Ipa-publish namin ang ilan sa mga tugon ng mga indibidwal na natatanggap namin. Sisikapin naming alisin ang anumang impormasyon na maaaring humantong sa pagkakakilanlan ng isang indibidwal.

Ang mga hindi kilalang tugon ay maaari ding ibahagi sa iba pang mga pagtatanong sa Covid-19 na gaganapin sa ilalim ng batas (upang ipaalam sa Pagtatanong na iyon), mga departamento ng gobyerno, mga organisasyon ng pampublikong sektor at mga nauugnay na ikatlong partido sa loob ng iba pang mga pampublikong katawan sa buong United Kingdom upang makatulong sa pagbuo ng patakaran.

Maaari rin kaming magbahagi ng data sa mga naaangkop na ahensya/awtoridad kung mayroon kaming anumang mga alalahanin sa pag-iingat.

Gaano katagal namin itatago ang iyong data?

Ang personal na data na nakolekta bilang bahagi ng Every Story Matters ay hahawakan ng Inquiry hanggang sa pagtatapos ng Inquiry. Sa pagtatapos ng Inquiry, ang ilan sa mga personal na data na hawak ng Inquiry ay – kung saan ito ay itinuturing na bahagi ng makasaysayang talaan – ay ililipat para sa layunin ng walang tiyak na pananatili ng mga Inquiry record ng National Archives alinsunod sa Public Records Act 1958. Ang personal na data na hindi kinakailangan para sa mga layunin ng pag-archive ay sisirain.

Maaaring gamitin ang hindi kilalang data na nakolekta mula sa Pagtatanong upang ipaalam sa hinaharap na pananaliksik.

Pananatilihin namin ang data ng analytics ng website sa loob ng 2 taon, na awtomatikong nagre-renew sa muling pagtanggap ng cookies.

Ano ang aking mga karapatan?

  • May karapatan kang humiling ng impormasyon tungkol sa kung paano pinoproseso ang iyong personal na data.
  • May karapatan kang humiling ng kopya ng personal na data na iyon. Para sa data na ibinigay bilang bahagi ng harapang pananaliksik, pakitingnan karagdagang impormasyon tungkol sa harapang pananaliksik.
  • May karapatan kang humiling na ang anumang mga kamalian sa iyong personal na data ay ituwid nang walang pagkaantala.
  • May karapatan kang humiling na makumpleto ang anumang hindi kumpletong personal na data, kabilang ang sa pamamagitan ng isang karagdagang pahayag.
  • May karapatan kang humiling na burahin ang iyong personal na data kung wala nang katwiran para maproseso ang mga ito.
  • May karapatan ka sa ilang partikular na sitwasyon (halimbawa, kung saan pinagtatalunan ang katumpakan) na humiling na paghigpitan ang pagproseso ng iyong personal na data.
  • May karapatan kang tumutol sa pagproseso ng iyong personal na data (tingnan sa ibaba).

Ang iyong karapatang tumutol

May karapatan kang tumutol sa pagproseso ng iyong personal na data. Dapat kang magbigay ng mga tiyak na dahilan, batay sa iyong partikular na sitwasyon, kung bakit ka tumututol sa pagproseso ng iyong data.

Ang karapatang ito ay napapailalim sa mga limitasyon at ang mga kahilingan ay hinarap sa isang case-by-case na batayan.

Ang iyong mga karapatan ay maaaring sumailalim sa mga pagbubukod o limitasyon. Ang mga kahilingan ay tinatalakay sa isang case-by-case na batayan.

Saan nakaimbak ang aking personal na data?

Habang nakaimbak ang iyong personal na data sa aming imprastraktura ng IT, at ibinabahagi sa aming mga tagaproseso ng data, maaari itong mailipat at maiimbak nang ligtas sa labas ng UK. Kung ganoon ang kaso, ito ay sasailalim sa katumbas na legal na proteksyon sa pamamagitan ng isang sapat na desisyon, o ang paggamit ng naaangkop na mga dokumentong kontraktwal, gaya ng International Data Transfer Agreement.

Paano makipag-ugnayan sa amin

Para makipag-ugnayan sa UK Covid-19 Inquiry Office: contact@covid19.public-inquiry.uk

Maaari mong ipahayag ang anumang alalahanin sa privacy at proteksyon ng data sa UK Covid-19 Inquiry Data Protection Officer. Ang Data Protection Officer ay nagbibigay ng independiyenteng payo at pagsubaybay sa paggamit ng Inquiry ng personal na impormasyon: DPO@covid19.public-inquiry.uk
Maaari ka ring makipag-ugnayan sa Opisyal ng Proteksyon ng Data ng IPSOS para sa anumang mga alalahanin sa privacy at mga alalahanin sa proteksyon ng data na may kaugnayan sa harapang pananaliksik: compliance@ipsos.com

Mga reklamo at apela

Kung nakagawa ka na ng reklamo sa amin at hindi masaya sa kinalabasan, may karapatan kang magsampa ng reklamo sa Information Commissioner's Office (ICO). Ang ICO ay ang awtoridad sa pangangasiwa na responsable para sa proteksyon ng data sa UK.

Maaaring makipag-ugnayan sa ICO sa: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF o 0303 123 1113 o icocasework@ico.org.uk

Anumang reklamo sa Information Commissioner ay walang pagkiling sa iyong karapatang humingi ng kabayaran sa pamamagitan ng mga korte.

Pagsusuri

Huling nasuri ang notice sa privacy na ito noong Mayo 2023.