Informacja o ochronie prywatności „Każda historia ma znaczenie”.


Do czego służy niniejsza informacja o ochronie prywatności?

UK Covid-19 Enquiry („Zapytanie”) Usługa „Every Story Matters” to internetowy formularz umożliwiający osobom (powyżej 18 roku życia) przedstawienie swoich doświadczeń związanych z pandemią i podzielenie się tym, jak pandemia wpłynęła na ich życie, bez formalności związanych z udzielaniem dowodów lub udziału w rozprawie publicznej. Jesteśmy administratorem danych dla tej pracy.

W ramach zbierania różnych doświadczeń będziemy również przeprowadzać badania twarzą w twarz za pośrednictwem firmy o nazwie IPSOS. IPSOS będzie prowadzić te badania w naszym imieniu na podstawie umowy. Jesteśmy współadministratorami tej pracy. Zobacz Informacja o ochronie prywatności IPSOS.

W niniejszej informacji o ochronie prywatności wyjaśnimy:

  • jakie informacje zbieramy
  • kiedy je zbieramy
  • w jaki sposób wykorzystujemy to w związku z zapytaniem

Pomaga również zrozumieć swoje prawa i jak się z nami skontaktować, jeśli potrzebujesz więcej informacji.

Kim jesteśmy

Jesteśmy niezależnym zespołem śledczym, sponsorowanym przez Urząd Rady Ministrów.

Jakie dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane?

Będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, które możesz nam przekazać za pośrednictwem formularza internetowego, takie jak informacje o stanie zdrowia, wyrokach skazujących, opiniach, pochodzeniu etnicznym i kodzie pocztowym. Specyficzne opcjonalne pytania demograficzne, takie jak pochodzenie etniczne, religia, tożsamość płciowa, kod pocztowy i inne, są zadawane, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób doświadczenia pandemii różniły się wśród osób z różnych grup i różnych obszarów geograficznych, w tym w ocenie statusu społeczno-ekonomicznego.

Korzystamy również z analityki internetowej w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej witryny.

IPSOS dokona bezpośredniej analizy danych badawczych i dostarczy nam anonimowy raport.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje odpowiedzi z „Every Story Matters”, aby zebrać dowody na potrzeby zapytania. Możemy również wykorzystać zanonimizowany zbiór danych z Zapytania w celu informowania o przyszłych badaniach.

Jaka jest nasza podstawa prawna do wykorzystywania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W tym przypadku zadaniem Zapytania jest wypełnienie jego zakresu zadań.

Podstawą prawną przetwarzania wszelkich wrażliwych danych osobowych lub danych dotyczących wyroków skazujących, jeżeli je otrzymujemy, jest to, że jest to niezbędne ze względu na ważny interes publiczny do wykonywania funkcji powierzonej danej osobie na mocy ustawy lub wykonywania funkcja Ministra Korony (paragraf 6, załącznik 1, ustawa o ochronie danych z 2018 r.). Ta funkcja polega na pracy Zapytania w celu wypełnienia jego zakresu zadań.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Nasz dostawca usług badawczych i analitycznych, IPSOS, przeanalizuje odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem formularza internetowego, aby przekazać informacje do Zapytania i pomóc nam w spełnieniu naszych warunków zamówienia. Są naszym podmiotem przetwarzającym dane działającym na podstawie umowy o wykonanie tej pracy.

IPSOS przeanalizuje również odpowiedzi z badań bezpośrednich i dostarczy nam zanonimizowany zbiór danych. Jesteśmy współadministratorami tej pracy.

Opublikujemy niektóre z otrzymanych odpowiedzi. Dołożymy wszelkich starań, aby usunąć wszelkie informacje, które mogą prowadzić do identyfikacji danej osoby.

Zanonimizowane odpowiedzi mogą być również udostępniane innym dochodzeniom Covid-19 prowadzonym na mocy ustawy (w celu poinformowania o tym Zapytaniu), departamentom rządowym, organizacjom sektora publicznego i odpowiednim stronom trzecim w ramach innych organów publicznych w całej Wielkiej Brytanii, aby pomóc w opracowaniu polityki.

Możemy również udostępniać dane odpowiednim agencjom/organom, jeśli mamy jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe zebrane w ramach Every Story Matters będą przechowywane przez Zapytanie do czasu zakończenia Zapytania. Po zakończeniu dochodzenia niektóre dane osobowe będące w posiadaniu dochodzenia zostaną – jeżeli zostaną uznane za część dokumentacji historycznej – przekazane w celu bezterminowego przechowywania akt dochodzenia przez Archiwa Narodowe zgodnie z Ustawą o Publicznym Records Act 1958. Dane osobowe, które nie są wymagane do celów archiwizacji, zostaną zniszczone.

Zanonimizowane dane zebrane z Zapytania mogą zostać wykorzystane w przyszłych badaniach.

Będziemy przechowywać dane analityczne witryny przez 2 lata, które automatycznie odnawiają się po ponownym zaakceptowaniu plików cookie.

Jakie są moje prawa?

  • Masz prawo zażądać informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Masz prawo zażądać kopii tych danych osobowych. Aby zapoznać się z danymi przekazanymi w ramach badań bezpośrednich, zob dalsze informacje na temat badań twarzą w twarz.
  • Masz prawo żądać niezwłocznego sprostowania wszelkich nieścisłości w Twoich danych osobowych.
  • Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie oświadczenia uzupełniającego.
  • Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie ma już podstaw do ich przetwarzania.
  • Masz prawo w pewnych okolicznościach (na przykład, gdy kwestionowana jest dokładność) zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (patrz poniżej).

Twoje prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Musisz podać konkretne powody, w oparciu o Twoją szczególną sytuację, dlaczego sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych.

Prawo to podlega ograniczeniom, a wnioski rozpatrywane są indywidualnie.

Twoje prawa mogą podlegać wyjątkom lub ograniczeniom. Zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.

Gdzie są przechowywane moje dane osobowe?

Ponieważ Twoje dane osobowe są przechowywane w naszej infrastrukturze IT i udostępniane naszym podmiotom przetwarzającym dane, mogą być przesyłane i bezpiecznie przechowywane poza Wielką Brytanią. W takim przypadku będzie podlegać równoważnej ochronie prawnej poprzez decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub wykorzystanie odpowiednich dokumentów umownych, takich jak międzynarodowa umowa o przekazywaniu danych.

Jak się z nami skontaktować

Aby skontaktować się z brytyjskim biurem ds. Covid-19: contact@covid19.public-inquiry.uk

Wszelkie wątpliwości związane z prywatnością i ochroną danych można zgłaszać do inspektora ds. ochrony danych w Wielkiej Brytanii ds. Covid-19. Inspektor Ochrony Danych zapewnia niezależne porady i monitorowanie wykorzystania danych osobowych przez Zapytanie: DPO@covid19.public-inquiry.uk
Możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych IPSOS w sprawie wszelkich obaw związanych z prywatnością i ochroną danych w związku z badaniami bezpośrednimi: zgodność@ipsos.com

Skargi i odwołania

Jeśli złożyłeś już do nas skargę i nie jesteś zadowolony z wyniku, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO). ICO jest organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych w Wielkiej Brytanii.

Z ICO można się skontaktować pod adresem: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF lub 0303 123 1113 lub icocasework@ico.org.uk

Jakakolwiek skarga do Komisarza ds. Informacji pozostaje bez uszczerbku dla Twojego prawa do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.

Recenzja

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio sprawdzone w maju 2023 r.