Ymateb economaidd (Modiwl 9)

Bydd Modiwl 9 yn archwilio’r ymyriadau economaidd a gymerwyd gan Lywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig mewn ymateb i bandemig Covid-19.


Agorodd Modiwl 9 ddydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024. Bydd y modiwl hwn yn edrych ar, ac yn gwneud argymhellion ar, y cymorth economaidd i fusnes, swyddi, yr hunangyflogedig, pobl agored i niwed, a’r rhai ar fudd-daliadau, ac effaith ymyriadau economaidd allweddol.

Bydd y modiwl hefyd yn ystyried cyllid ychwanegol a roddir i wasanaethau cyhoeddus perthnasol a'r sectorau gwirfoddol a chymunedol. Mae rhagor o fanylion am y meysydd ymchwilio wedi'u cynnwys yn y cwmpas amodol ar gyfer Modiwl 9.

Mae'r broses ymgeisio i ddod yn Gyfranogwr Craidd ar gyfer Modiwl 9 bellach ar agor ac yn rhedeg o ddydd Mawrth 9 Gorffennaf 2024 tan ddydd Mawrth 6 Awst 2024. Mae'r broses ar gyfer gwneud cais i fod yn Gyfranogwr Craidd wedi'i nodi yn y Protocol Cyfranogwyr Craidd, sy'n nodi sut i wneud cais i ddod yn Gyfranogwr Craidd i'r Ymchwiliad yn Gymraeg.

Cynhelir y gwrandawiad Rhagarweiniol cyntaf ar gyfer Modiwl 9 ar 23 Hydref 2024 yn Dorland House, Llundain. Gellir gweld dyddiadau gwrandawiadau sydd ar ddod neu yn y gorffennol ar gyfer y modiwl hwn ar yr Ymchwiliadau tudalen gwrandawiadau.