ਆਰਥਿਕ ਜਵਾਬ (ਮਾਡਿਊਲ 9)

ਮੋਡੀਊਲ 9 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।


ਮੌਡਿਊਲ 9 ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੌਡਿਊਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੋਡੀਊਲ 9 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਕੋਪ.

ਮਾਡਿਊਲ 9 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ.

ਮਾਡਿਊਲ 9 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਡੋਰਲੈਂਡ ਹਾਊਸ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.