Plant a Phobl Ifanc (Modiwl 8)


Agorodd Modiwl 8 ddydd Mawrth 21 Mai 2024. Bydd y modiwl hwn yn archwilio effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Bydd y modiwl yn ystyried effaith y pandemig ar blant ar draws cymdeithas gan gynnwys y rhai ag anghenion addysgol arbennig a/neu anableddau ac o ystod amrywiol o gefndiroedd ethnig ac economaidd-gymdeithasol.

Mae'r broses ymgeisio i ddod yn Gyfranogwr Craidd ar gyfer Modiwl 8 ar agor o 21 Mai tan 17 Mehefin 2024. Mae'r broses ar gyfer gwneud cais i fod yn Gyfranogwr Craidd wedi'i nodi yn y Protocol Cyfranogwyr Craidd, sy'n nodi sut i wneud cais i ddod yn Gyfranogwr Craidd i'r Ymchwiliad yn Gymraeg.

Gellir gweld dyddiadau gwrandawiadau sydd ar ddod neu yn y gorffennol ar gyfer y modiwl hwn ar yr Ymchwiliadau tudalen gwrandawiadau.