Amdano


Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i sefydlu i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

Sefydlwyd yr Ymchwiliad o dan Ddeddf Ymchwiliadau (2005). Mae hyn yn golygu y bydd gan y Cadeirydd y pŵer i orfodi'r gwaith o gynhyrchu dogfennau a galw tystion i roi tystiolaeth ar lw.

Cafodd y Cadeirydd ei phenodi yn Rhagfyr 2021. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, ysgrifennodd y Cadeirydd at y Prif Weinidog i argymell newidiadau i'r Cylch Gorchwyl drafft. Derbyniwyd y Cylch Gorchwyl terfynol ym mis Mehefin 2022.

Cwrdd â'r Tîm

Y Gwir Anrhydeddus y Farwnes Heather Hallett DBE

Cadeirydd yr Ymchwiliad

Fel Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Gwir Anrhydeddus Heather Carol Hallett DBE sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau gweithdrefnol, clywed tystiolaeth, a gwneud canfyddiadau ac argymhellion.

Galwyd y Farwnes Hallett i'r Bar yn 1972. Yn 1989 daeth yn CF a hi oedd y fenyw gyntaf i gadeirio Cyngor y Bar yn 1998. Ar ôl dod yn Farnwr Gweinyddol, cafodd ei dyrchafu i'r Llys Apêl yn 2005 ac fe'i penodwyd yn Is-lywydd Is-adran Droseddol y Llys Apêl yn 2013.

Ymddeolodd y Farwnes Hallett o'r Llys Apêl yn 2019 ac fe'i gwnaed yn arglwyddes y fainc groes am oes. Mae eisoes wedi cynnal amrywiaeth o gwestau, ymchwiliadau ac adolygiadau proffil uchel a chymhleth, gan gynnwys gweithredu fel crwner ar gyfer cwestau'r 56 o bobl a fu farw yn y bomio yn Llundain ar 7 Gorffennaf 2005, gan gynnwys y 52 o ddioddefwyr; fel cadeirydd Ymchwiliadau Marwolaethau Irac; ac fel cadeirydd Adolygiad Hallett 2014 o'r cynllun gweinyddol i ddelio ag 'ar ffo' yng Ngogledd Iwerddon. Mae penodiad y Farwnes Hallett i'r rôl hon fel Cadeirydd yr Ymchwiliad yn dilyn argymhelliad a wnaed gan yr Arglwydd Brif Ustus.

Ben Connah

Ysgrifennydd yr Ymchwiliad

Gan weithredu fel ysgrifennydd yr Ymchwiliad yn ystod y cyfnod sefydlu hwn, mae Ben yn gyfrifol am weinyddu'r Ymchwiliad. Mae hyn yn cynnwys cefnogi'r Cadeirydd, sy'n gwneud y penderfyniadau allweddol ar gyfer yr Ymchwiliad. Mae Ben yn uwch Was Sifil sy'n adrodd i'r Cadeirydd ac yn gweithio i'r Ymchwiliad - ei waith ef yw cynorthwyo'r Ymchwiliad ym mha bynnag ffordd sy'n angenrheidiol i gwblhau ei waith. Ben yw'r prif gyswllt rhwng yr Ymchwiliad a Swyddfa'r Cabinet, ac mae'n helpu i sicrhau bod gwaith y Cadeirydd a'r Ymchwiliad yn annibynnol ar y llywodraeth.

Mae Ben wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa yn gweithio yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ) lle'r oedd ei swydd ddiwethaf fel Dirprwy Gyfarwyddwr Dioddefwyr ac Achosion Troseddol, yn gyfrifol am wneud system y llysoedd yn lle mwy cydymdeimladol i ddioddefwyr a thystion troseddau. Yn ystod ei gyfnod yn MoJ, cafodd Ben ei secondio fel Dirprwy Ysgrifennydd Ymchwiliad Cyhoeddus Baha Mousa i artaith a marwolaeth sifiliaid Iraqi yn Basra.

Yn 2015 symudodd Ben i'r Adran Addysg (DfE), gan dreulio tair blynedd yn gyfrifol am wella profiad plant mewn gofal a chanlyniadau'r rhai sy'n gadael gofal. Ar ddechrau'r pandemig, drafftiwyd Ben o rôl yn gweithio ar gyllid myfyrwyr i ymuno â thîm ymateb pandemig yr Adran Addysg a Sgiliau, fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cynllunio a Chyflawni, gan sicrhau bod gan yr Adran Addysg a Sgiliau gynlluniau ar waith i ailagor ysgolion ac ymateb i gyfyngiadau yn y dyfodol. Yn fwyaf diweddar treuliodd Ben ddeufis yn arwain tîm DfE yn rhan annatod o'r rhaglen defnyddio brechlynnau, gan ddarparu arbenigedd i ysgolion pan estynnwyd cymhwysedd y brechlyn i blant.

Martin Smith

Cyfreithiwr i'r Ymchwiliad

Fel Cyfreithiwr i'r Ymchwiliad yn ystod ei gyfnod sefydlu, mae Martin yn gyfrifol am gynghori'r Cadeirydd, cael tystiolaeth, gohebu â chyfranogwyr craidd, a pharatoi ar gyfer gwrandawiadau.

Mae Martin yn gyfreithiwr ac yn bartner yn Fieldfisher LLP ac mae'n arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus, rheoleiddio, cwestau ac ymchwiliadau, gyda hanes arbennig o gynghori'r rhai sy'n cynnal ymchwiliadau cyhoeddus mawr, cwestau a mathau eraill o ymchwiliad.

Mae Martin wedi gweithredu fel Cyfreithiwr i nifer o gwestau, adolygiadau ac ymchwiliadau pwysig gan gynnwys Ymchwiliad Hutton, y cwest i farwolaeth Diana, Tywysoges Cymru a Dodi Al Fayed, y cwestau bomio 7/7 llundain, Ymchwiliad Cyhoeddus Baha Mousa, Ymchwiliad Litvinenko, Adolygiad Panel Annibynnol Daniel Morgan, Ymchwiliad Dyson, y cwest i farwolaeth Dawn Sturgess, a'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Hugo Keith KC

Cwnsler yr Ymchwiliad

Fel Cwnsler Arweiniol yr Ymchwiliad, rôl Hugo yw rhoi cyngor cyfreithiol annibynnol i'r Cadeirydd, cyflwyno'r dystiolaeth, cwestiynu'r tystion sy'n cael eu galw ac arwain y tîm cynghori ehangach.

Hugo Keith KC yw Prif Weinyddwr Cyfansoddyn ym Mhortladdoedd Three Raymond Buildings. Cafodd y galon ei gwisgo yn 2009, ac etholwyd ef yn Bencher i Gray's Inn yn 2013. Bu'n aelod o'r 'Panel A' o Gwnsleriaid Trysorlys sifil am 8 mlynedd, yn ystod yr adeg honno bu'n ymddangos yn rheolaidd mewn materion cyfraith gyhoeddus a chyfreithiol yn y Uchel Lys, Llys Apêl a Thŷ'r Arglwyddi. Mae wedi cael ei gyfarwyddo mewn llawer o'r achosion mwyaf pwysig yn y maes adseinio a chamdroseddu yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Cynrychiolodd Yr Aelwyd Frenhinol yn y Cwest i farwolaeth Diana, Tywysoges Cymru ac fe'i penodwyd yn Gwnsler blaenllaw i'r Cwestau i Fomio Llundain ar 7 Gorffennaf 2005. Wedi hynny, ymddangosodd yn Ymchwiliad Leveson, ac yng nghwestau Mark Duggan, Alexander Litvinenko a San Steffan.

Samantha Edwards

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Andrew Paterson

Prif Swyddog Gweithredu

Laurie McGurk

Cyfarwyddwr Rhaglen a Gwybodaeth

Kate Eisenstein

Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Chyfreithiol