Dywedoch Chi Gwnaethom Ni


Yn ystod ein cyfarfodydd bord gron y llynedd fe wnaethom ymgynghori â thua 80 o sefydliadau i gael eu mewnbwn ar ddylunio a chyflwyno Mae Pob Stori o Bwys. Roedd y rhain yn cynnwys gofal iechyd, cydraddoldeb, gofal cymdeithasol, sefydliadau plant ac addysg, grwpiau ffydd, busnesau, undebau llafur a'r rhai sy'n cynnig cymorth profedigaeth.

Mae'r isod yn rhoi trosolwg manwl o ble rydym wedi, a lle nad ydym wedi, gweithredu ar adborth sefydliadau:

“Cynnig sawl ffordd o gael mynediad at a chyfrannu at Mae Pob Stori o Bwys”

 • Bydd gwahanol ffyrdd o gyfrannu gan gynnwys opsiynau ar-lein ac all-lein.
 • Byddwn yn darparu gwybodaeth i gefnogi cyfranogiad yn yr ymarfer gwrando mewn amrywiaeth o fformatau ac ieithoedd hygyrch.
 • Bydd gan y ffurflen we swyddogaeth “arbed a dod yn ôl”, ar gyfer y rhai na fydd efallai'n gallu ei chwblhau mewn un sesiwn - fel yr argymhellir gan sefydliadau Long Covid.
 • Bydd gwasanaeth 'llinell iaith' yn galluogi pobl i gyflwyno eu hymateb mewn iaith nad yw'n Saesneg. Bydd yn cael ei chyfieithu i'r Saesneg gan ddehonglydd y Llinell Iaith.

“Cwrdd â phobl lle maen nhw trwy sefydlu ac ymweld â mannau gwrando corfforol”

 • Byddwn yn treialu digwyddiadau gwrando cymunedol i alluogi pobl i rannu eu stori yn bersonol.
 • Bydd tîm yr Ymchwiliad a'r Cadeirydd yn bresennol yn y sesiynau.

“Adnabod trawma a darparu cefnogaeth yn ystod gwrando ar-lein ac all-lein”

 • Bydd ein hymagwedd yn cynnwys hyfforddiant pwrpasol ar gyfer yr holl staff sy’n cynnal y cyfweliadau, fel eu bod yn gwybod yn glir beth yw trawma, sut y gall ei gyflwyno a sut i gymhwyso’r wybodaeth hon i’r sgyrsiau penodol hyn.
 • Mae yna rhestr o sefydliadau a all ddarparu cymorth ar ein gwefan, i'r rhai sy'n llenwi'r ffurflen ar-lein.
 • I’r rhai sy’n rhannu eu profiadau all-lein, bydd darpariaethau cymorth emosiynol wedi’u llywio gan drawma ar gael. Bydd tendr yn mynd allan i gael yr arbenigedd hwn yn allanol.

“Egluro pwrpas, dull, defnydd o ddata ac allbwn gwrando”

 • Bydd profiadau'n cael eu casglu a'u dadansoddi gan arbenigwyr mewn ymchwil a dadansoddi. Gan nad oes gennym ddigon o gapasiti yn nhîm yr Ymchwiliad bydd angen i ni gaffael yr arbenigedd hwn. . Cynhyrchir adroddiadau ar gyfer pob ymchwiliad modiwl perthnasol, a chânt eu cyflwyno fel tystiolaeth, i'w datgelu i Gyfranogwyr Craidd a'u cyhoeddi fel rhan o wrandawiadau pob modiwl o'r Ymchwiliad.
 • Bydd y ffordd rydym yn bwriadu casglu straeon pobl yn helpu'r Ymchwiliad i gael sylfaen dystiolaeth mor eang â phosibl am effaith y pandemig, i'w gynorthwyo i gyrraedd canfyddiadau ac argymhellion cadarn sy'n ystyried achos ac effaith.
 • Er mwyn sicrhau bod ein hymagwedd ymchwil yn gadarn, mae’r Ymchwiliad wedi penodi Panel Adolygu Moeseg chwe aelod i ddarparu adolygiad annibynnol, moesegol o gynllun ymchwil a dull gweithredu Mae Pob Stori’n Bwysig. Yr Athro David Archard o Brifysgol Queen's Belfast fydd yn cadeirio.
 • Byddwn yn cynnal gweminar ar gyfer sefydliadau ym mis Mawrth (manylion ar sut i gofrestru isod), i egluro pwrpas, dull, defnydd o ddata ac allbwn Mae Pob Stori o Bwys.

“Teilwra ein hymagwedd ar gyfer grwpiau penodol”

 • Byddwn yn defnyddio dull wedi'i dargedu i gasglu profiadau grwpiau nas clywir yn aml nad ydynt efallai'n ymgysylltu drwy ein sianeli adborth agored (ee digwyddiadau gwe neu wrando).
 • Byddwn hefyd yn gweithio gyda sefydliadau a grwpiau dibynadwy i gyrraedd y cynulleidfaoedd hyn.
 • Clywsom fod angen inni sicrhau bod dull croestoriadol yn cael ei ddefnyddio i ddadansoddi data. Drwy ddefnyddio meini prawf samplu cynradd, eilaidd a thrydyddol, byddwn nid yn unig yn asesu a ydym yn cyrraedd grwpiau cynulleidfa penodol, ond hefyd cyfansoddiad demograffig y grwpiau cynulleidfa hynny.

“Rhaid gwrando’n uniongyrchol ar bobl ifanc”

 • Rydym yn dal i ystyried y ffordd orau o ddeall eu profiadau o'r pandemig, ac rydym am gydbwyso'r hyn sydd ei angen ar yr Ymchwiliad â lles gorau plant. Er mwyn llywio ein dealltwriaeth, gofynnwyd am gyngor gan sefydliadau plant a phobl ifanc ym mis Chwefror.

“Yr hawl i dynnu’n ôl”

 • Mae'r gofyniad hwn wedi dod drwodd yn uchel ac yn glir trwy brofi defnyddwyr. I'r rhai sy'n cyflwyno'u profiadau trwy'r ffurflen we ar ei newydd wedd (a gynlluniwyd ar gyfer mis Mai) ni fydd enwau a chyfeiriadau e-bost pobl yn cael eu casglu. Bydd y ffurflen we yn casglu rhywfaint o wybodaeth bersonol adnabyddadwy, i'n galluogi i gasglu ystadegau ar ddefnyddio ffurflenni gwe, galluogi pobl i 'gadw a pharhau' eu cyflwyniad, a rhoi'r 'hawl i bobl dynnu'n ôl' eu cyflwyniad o'r ymchwil. Bydd hyn yn cael ei nodi’n glir ar-lein yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Er i ni geisio gweithredu ar y rhan fwyaf o’r adborth a gawsom, roedd rhai argymhellion nad oeddem yn gallu bwrw ymlaen â hwy:

“Dylid cyflwyno nodwedd nodyn llais wrth lenwi’r ffurflen.”

 • Nid ydym wedi gallu cynnwys hyn, ond mae’r llinell ffôn a’r nodwedd “cadw a dod yn ôl” yn galluogi pobl i rannu eu profiad naill ai ar lafar, neu mewn adrannau bach.
Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd Every Story Matters yn cael ei lansio yn ddiweddarach eleni. Cyn hynny, mae angen inni gaffael rhywfaint o gymorth ymchwil a chyfathrebu arbenigol i'n helpu i'w gyflawni. Byddwn yn gwneud hyn drwy Wasanaeth Masnachol y Goron a byddwch yn dechrau gweld y contractau hyn yn mynd yn fyw yn yr wythnosau nesaf. Bydd y contractau newydd hyn yn disodli contractau presennol yr Ymchwiliad gyda M&C Saatchi ac Ipsos.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am Mae Pob Stori'n Bwysig cofrestrwch i'n gweminar, lle byddwn yn darparu trosolwg manylach ac yn ateb unrhyw gwestiynau. I gofrestru eich diddordeb e-bostiwch: engagement@covid19.public-inquiry.uk erbyn dydd Gwener 10 Mawrth. Mae lleoedd yn gyfyngedig i bump o bobl fesul sefydliad.