Cylchlythyr yr Ymholiad – Ebrill 2024

 • Cyhoeddwyd: 29 Ebrill 2024
 • Math: Cyhoeddiadau
 • Modiwl: Amherthnasol

Cylchlythyr Ymchwiliad Covid-19 y DU dyddiedig Ebrill 2024.

Gwneud lawrlwytho'r ddogfen hon

Fersiwn we o'r ddogfen hon

Helo, Kate Eisenstein ydw i ac wedi ymuno â'r Ymchwiliad yn ddiweddar fel y Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Chyfreithiol newydd. Rwy’n gyfrifol am gefnogi ein Cadeirydd a thimau cyfreithiol i gyflawni nodau Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad. Mae hyn yn cynnwys comisiynu ymchwil, adolygu tystiolaeth, rhedeg ein gwrandawiadau cyhoeddus a rhoi cyngor ar faterion polisi.

Mae'r cylchlythyr hwn yn eich cyrraedd ychydig cyn i ni ddechrau ein Gwrandawiadau Modiwl 2C yn Belfast, a fydd yn ymchwilio i benderfyniadau craidd a llywodraethu gwleidyddol yng Ngogledd Iwerddon. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf mae’r Ymchwiliad wedi bod yn clywed tystiolaeth ym mhob un o’r prifddinasoedd datganoledig i gydnabod y ffaith bod hwn yn Ymchwiliad DU gyfan. Mae ein Cadeirydd, y Farwnes Hallett, yn benderfynol o nodi’r ffyrdd y mae penderfyniadau a llywodraethu wedi effeithio ar yr ymateb i’r pandemig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal ag ar lefel y DU gyfan. Er mai gwrandawiadau Modiwl 2C fydd yr olaf o’n gwrandawiadau a drefnwyd y tu allan i Lundain, bydd y dadansoddiad o’r ffordd yr ymdriniwyd â’r pandemig ym mhob gwlad ddatganoledig yn parhau drwy gydol yr amser. pob un o ymchwiliadau'r Ymchwiliad sydd ar ddod.

Mae ein tîm Ymholiad wedi bod yn teithio ledled y DU i siarad ag ystod eang o unigolion a sefydliadau gan gynnwys gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ac addysg, pobl anabl a gofalwyr am Mae Pob Stori O Bwys, ffordd yr Ymchwiliad o wrando ar unrhyw un yn y DU sydd am rannu eu profiad pandemig. Rydyn ni'n rhannu mwy o wybodaeth am ble rydyn ni wedi bod a digwyddiadau sydd i ddod yn y cylchlythyr hwn.

Y mis hwn rydym wedi cymryd cam pwysig ar ddull yr Ymchwiliad o ymchwilio i effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc. Trwy brosiect ymchwil Lleisiau Plant a Phobl Ifanc, byddwn yn gwrando ar gannoedd o blant a phobl ifanc am eu profiadau pandemig. Bydd y prosiect helpu’r Farwnes Hallett i gael darlun cynhwysfawr o sut mae’r pandemig wedi effeithio ar blant a phobl ifanc ochr yn ochr â Every Story Matters, a fydd yn siarad â rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid, athrawon a myfyrwyr hŷn hefyd. Gallwch ddarllen mwy am y gwaith rydym yn ei wneud yn y maes hwn yn ddiweddarach yn y cylchlythyr.

Diolch i chi am eich diddordeb parhaus yng ngwaith yr Ymchwiliad. Edrychaf ymlaen at weld rhai ohonoch yn ein gwrandawiadau yn Belfast, sy'n dechrau yfory, ac unwaith y bydd gwrandawiadau'n ailddechrau yn Llundain ym mis Medi ar gyfer ein trydydd ymchwiliad, a fydd yn canolbwyntio ar ofal iechyd.


Sut i wylio ein gwrandawiadau Modiwl 2C

Ein gwrandawiadau fydd yn digwydd yn y Gwesty Clayton, Belfast o ddydd Mawrth 30 Ebrill i ddydd Iau 16 Mai. Mae nifer o ffyrdd y gallwch ddilyn ein gwrandawiadau:

Gwylio yn bersonol

Bydd gwrandawiadau yn Belfast ar agor i'r cyhoedd eu mynychu. Bydd system archebu yn ei lle. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn a’r ffurflen archebu ar y tudalen gwrandawiadau cyhoeddus.

Gwylio ar-lein

Bydd gwrandawiadau yn cael eu ffrydio'n fyw ar ein sianel YouTube, lle mae recordiadau o wrandawiadau blaenorol ar gael hefyd.

Efallai y byddwch am sefydlu ystafell wylio ar gyfer eich grŵp – rydym wedi rhoi cyngor ar sut i wneud hyn.

Beth sy'n dod?

Bydd amserlen y gwrandawiad yn cael ei chyhoeddi ar ein gwefan yr wythnos cyn cynnal gwrandawiadau. Gallwch hefyd danysgrifio i’n diweddariadau gwrandawiadau wythnosol, a fydd yn rhoi crynodeb o dystion a materion allweddol a drafodwyd yr wythnos honno yn ogystal ag edrych ymlaen at yr wythnos ganlynol o wrandawiadau. Gallwch danysgrifio drwy ein tudalen cylchlythyr.


Ymchwiliad Covid-19 y DU yng Ngogledd Iwerddon

Cyn i wrandawiadau Modiwl 2C agor, cafodd Ysgrifennydd yr Ymchwiliad, Ben Connah, ei gyfweld yn Belfast. Teithiodd hefyd i gofeb Covid-19 Memory Stones of Love yn Donaghadee ac mae wedi siarad â Peter, preswylydd lleol, am sut mae'r pandemig wedi effeithio ar ei fywyd a sut y gall pobl ledled y DU rannu eu stori trwy Mae Pob Stori O Bwys. Gallwch wylio'r fideo ar ein sianel YouTube. Efallai eich bod hefyd wedi gweld yr Ymchwiliad yn ymddangos mewn straeon newyddion a gyhoeddwyd gan BBC News NI, y Belfast Telegraph, London Evening Standard a Belfast yn Fyw.

Efallai bod y rhai ohonoch sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon wedi sylwi ar ein hysbysebion Every Story Matters a lansiwyd ar 25 Ebrill ac a fydd yn cydredeg â’r gwrandawiadau, yn dilyn gweithgarwch tebyg yng Nghymru a’r Alban. Bydd y rhain yn cynnwys hysbysebion mewn papurau newydd lleol, hysbysebion cyfryngau cymdeithasol a hysbysebion digidol ar-lein neu ar apiau symudol.

enghraifft o un o'n hysbysebion Every Story Matters sy'n benodol i Ogledd Iwerddon  Ysgrifennydd Covid-19 y DU gyda Peter o Mencap Gogledd Iwerddon yn Donaghadee Ysgrifennydd Covid-19 y DU yn paratoi ar gyfer cyfweliad yn swyddfeydd BBC News NI

O'r chwith i'r dde: enghraifft o un o'n hysbysebion Every Story Matters sy'n benodol i Ogledd Iwerddon; Ysgrifennydd Covid-19 y DU gyda Peter o Mencap Gogledd Iwerddon yn Donaghadee; Ysgrifennydd Covid-19 y DU yn paratoi ar gyfer cyfweliad yn swyddfeydd BBC News NI.


Ymchwiliad i wrando ar gannoedd o blant a phobl ifanc am sut effeithiodd y pandemig ar eu bywydau

Yn gynharach y mis hwn cymerodd yr Ymchwiliad gam mawr ymlaen wrth ymchwilio i effaith y pandemig ar blant a phobl ifanc – wrth i’w brosiect ymchwil Lleisiau Plant a Phobl Ifanc fynd rhagddo. Gweithio gyda Mae Verian, ein partner ymchwil, yr Ymchwiliad wedi dechrau gwrando ar gannoedd o bobl ifanc 9-22 oed (a fyddai wedi bod rhwng 5 a 18 oed yn ystod y pandemig) am sut yr effeithiodd y pandemig arnynt. Bydd y plant a’r bobl ifanc yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, gyda hanner yn sampl gynrychioliadol o boblogaeth y DU a’r hanner arall o’r grwpiau yr effeithir arnynt fwyaf fel y dangosir isod:

Testun delwedd yn nodi’r grwpiau o blant a phobl ifanc yr effeithir arnynt yn anghymesur y bydd prosiect ymchwil Voices yn clywed ganddynt: anghenion addysgol arbennig, anableddau corfforol, cyflyrau Covid ôl-feirws, profedigaeth, cyfrifoldebau gofalu, gan deuluoedd sy’n agored i niwed yn glinigol, gyda rhieni/gofalwyr sy’n yn weithwyr hanfodol, mewn cysylltiad â gwasanaethau cymdeithasol/gwasanaethau iechyd meddwl/system cyfiawnder troseddol, yn ceisio lloches, mewn lleoliadau gofal, mewn cadw/llety diogel, mewn llety dros dro/gorlawn.

Bydd cyfranogwyr o bedair gwlad y DU yn cael eu gwahodd i gymryd rhan. Bydd cefndir y cyfranogwyr yn cael ei ystyried yn ofalus, gan ystyried ffactorau fel:

 • lleoliad daearyddol
 • y rhaniad trefol-gwledig
 • ethnigrwydd 
 • cefndir economaidd-gymdeithasol

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr Ymchwiliad yn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o sut yr effeithiodd y pandemig ar bobl 18 oed ac iau yn ystod 2020-2022.

Nid y prosiect hwn yw'r unig ffordd y byddwn yn gwrando ar brofiadau pobl o'r pandemig. Trwy Mae Pob Stori’n Bwysig, rydym am glywed gan bobl ifanc 18-25 oed, rhieni, gofalwyr ac oedolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn ystod y pandemig. Bydd yr Ymchwiliad hefyd yn dadansoddi ymchwil gyfredol a gynhaliwyd gan sefydliadau eraill ar y pwnc hwn. Hoffem ddiolch i bob un o'r sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ac ar eu rhan sydd wedi rhoi cyngor i ni. Os ydych chi'n adnabod unrhyw un sydd â stori i'w rhannu anfonwch y ddolen iddynt Mae Pob Stori o Bwys ar ein gwefan.

Gallwch ddarllen mwy am y prosiect, a elwir yn Lleisiau Plant a Phobl Ifanc, ar ein gwefan.


Diweddariad o ddigwyddiadau Mae Pob Stori o Bwys

Ym mis Mawrth a mis Ebrill fe wnaethom fynychu nifer o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan sefydliadau sy'n cynrychioli rhai o'r rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig i godi ymwybyddiaeth o sut y gallant gyfrannu at Mae Pob Stori'n Bwysig. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cynhadledd Flynyddol y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) yn Birmingham i siarad ag ymarferwyr iechyd plant 
 • digwyddiad Cymorth Hunangyfeiriedig gyda phobl anabl yng Nghaeredin 
 • Cynhadledd yr Undeb Addysgol Cenedlaethol (NEU) yn Bournemouth i siarad â gweithwyr addysg proffesiynol 
 • Cynhadledd Iechyd UNSAIN yn Brighton i ryngweithio gyda gweithwyr iechyd

Yn ogystal â’r uchod, buom yn gweithio gyda Carers UK i gynnal digwyddiad ar-lein, i glywed profiadau gofalwyr di-dâl ar draws pedair gwlad y DU yn ystod y pandemig.

tîm yr Ymchwiliad yng Nghynhadledd RCPCH yn Birmingham tîm cymorth ymholiadau covid-19 mewn digwyddiad Cymorth Hunangyfeiriedig yng Nghaeredin

tîm cymorth ymchwiliad covid-19 yng Nghynhadledd yr NEU yn Bournemouth paratoi i siarad â chynrychiolwyr yng Nghynhadledd Iechyd UNSAIN yn Brighton

Gyda'r cloc o'r chwith uchaf: tîm yr Ymchwiliad yng Nghynhadledd RCPCH yn Birmingham; mewn digwyddiad Cymorth Hunangyfeiriedig yng Nghaeredin; yng Nghynhadledd yr NEU yn Bournemouth; paratoi i siarad â chynrychiolwyr yng Nghynhadledd Iechyd UNSAIN yn Brighton.

Hoffem ddiolch i’r cannoedd o bobl y buom yn siarad â nhw yn y digwyddiadau hyn.

Ym mis Mai byddwn yn teithio i Ogledd Iwerddon i fynychu Sioe Balmoral yn Lisburn o 15 i 18 Mai i annog pobl sy'n byw mewn cymunedau gwledig i rannu eu stori gyda Every Story Matters. Byddwn hefyd yn ymweld â Phrifysgol Queen's a Phrifysgol Ulster yn Belfast ddydd Mercher 15 Mai i siarad â myfyrwyr a byddwn yn mynychu Cynhadledd Plant yn yr Alban yng Nghaeredin a byddwn yn 2 Rhodfa Frenhinol (lleoliad Cyngor Dinas Belfast) i siarad â phobl leol am Every Story Matters ddydd Iau 16 Mai o 10.00-13.30.

Byddwn yn rhannu gwybodaeth am ein digwyddiadau cyhoeddus sydd i ddod yng nghylchlythyr mis Mai. Bydd y rhain yn cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y DU a byddant yn gyfle i siarad ag aelodau o dîm yr Ymchwiliad am sut i gymryd rhan yn Mae Pob Stori’n Bwysig.

Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gynigir gan y sefydliadau sydd wedi ein croesawu i’w digwyddiadau. Mae mynychu’r rhain yn ein helpu i gynyddu ein cyrhaeddiad ymhlith y bobl y maent yn eu cynrychioli, ac i glywed gan amrywiaeth ehangach o leisiau. Os yw eich sefydliad yn cynnal digwyddiad yr hoffech i ni ei fynychu, anfonwch e-bost atom ymgysylltu@covid19.public-inquiry.uk fel y gallwn drafod ymhellach.


Fforwm Profedigaeth

Mae’r Ymchwiliad wedi sefydlu fforwm profedigaeth, sy’n agored i unrhyw un a gollodd anwyliaid yn ystod y pandemig rhwng 2020 a 2022.
Mae cyfranogwyr y Fforwm yn darparu mewnwelediad gwerthfawr yn seiliedig ar eu profiadau personol i lywio ymagwedd yr Ymchwiliad at Mae Pob Stori o Bwys a choffáu.

Bydd y rhai ar y fforwm profedigaeth yn derbyn e-bost rheolaidd yn manylu ar gyfleoedd i roi cyngor i'r Ymchwiliad ar ein Mae Pob Stori o Bwys a gwaith coffáu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â rhestr bostio'r fforwm, anfonwch e-bost ymgysylltu@covid19.public-inquiry.uk