Pecyn Cymorth Ystafelloedd Gwylio


Cynlluniwyd y canllaw hwn i helpu unigolion a sefydliadau sydd am drefnu sgrinio cyhoeddus o wrandawiadau cyhoeddus yr Ymchwiliad.

Mae gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer ymchwiliad cyntaf yr Ymchwiliad yn dechrau ar 13 Mehefin 2023.

Bydd pob gwrandawiad yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein gwefan ac ar ein gwefan sianel YouTube, yn amodol ar oedi o dri munud. Cynhelir y gwrandawiadau rhwng 10am a 4pm bob dydd. Yn gyffredinol ni fydd yr Ymchwiliad yn eistedd ar ddydd Gwener.

Mae’n bosibl y bydd rhai pobl am wylio’r trafodion gyda’i gilydd neu efallai y byddant am sefydlu sgriniad cyhoeddus ar gyfer aelodau nad oes ganddynt fynediad hawdd i’r rhyngrwyd. Dyma rai pethau i'w hystyried:

Cam 1: Ystyriaethau lleoliad

 • Lleoliad: Ystyriwch estyn allan at elusennau lleol/neuaddau eglwys/mannau cymunedol a llyfrgelloedd i weld a allant helpu. Oes angen i mi roi cyfarwyddiadau i'r lleoliad?
 • Hygyrchedd: Cofiwch feddwl am ystyriaethau hygyrchedd. A oes mynediad heb risiau i'r adeilad? A oes toiledau hygyrch ar gael?
 • Capasiti’r adeilad/ystafell – Faint o bobl allwch chi eu gwahodd i sicrhau bod y digwyddiad yn ddiogel. A yw'r lleoliad yn ddigon mawr i'r holl fynychwyr?
 • Cefnogaeth emosiynol: I rai pobl bydd y gwrandawiadau yn anodd. A fyddwch yn gallu darparu cymorth i bobl a allai glywed gwybodaeth sbarduno?
 • Pobl: a oes gennych chi ddigon o staff i gefnogi pobl?
 • Cyfleusterau: A oes cyfleusterau toiled neu luniaeth ar gael i fynychwyr?
 • Allanfeydd tân: Ble mae'r allanfeydd tân agosaf a sut y byddaf yn rhoi gwybod i fynychwyr amdanynt?
 • Larymau tân: A fydd unrhyw larymau tân yn cael eu profi ar y dyddiau pan fyddwn yn sgrinio gwrandawiadau?

Cam 2: Tech

 • Cysylltiad rhyngrwyd sefydlog: A oes gan yr ystafell fynediad at gysylltiad rhyngrwyd sefydlog?
 • Dyfeisiau: A oes gennyf ddyfais sy'n galluogi'r rhyngrwyd?
 • Sgriniau: A oes angen cysylltu sgriniau â'r ddyfais?
 • Ceblau: A oes gennym ni'r ceblau cywir i gysylltu'r ddyfais sy'n galluogi'r rhyngrwyd i sgriniau/monitorau allanol?
 • Lleoliad: A yw sgriniau wedi'u lleoli fel y gall holl aelodau'r gynulleidfa eu gweld?
 • Sain: A oes gan y ddyfais siaradwyr adeiledig? Os na, a allaf gysylltu siaradwyr?
 • Isdeitlau: A fydd angen i mi galluogi is-deitlau ar YouTube ar gyfer y gwrandawiadau?

Cam 3: Hyrwyddo / codi ymwybyddiaeth

 • Sut y byddaf yn codi ymwybyddiaeth o gynlluniau i sgrinio gwrandawiadau?
 • Sut byddaf yn sicrhau bod dyddiadau gwrandawiadau yn cael eu harchebu yn nyddiaduron pobl?
 • Oes angen i mi anfon gwahoddiadau?
 • Sut byddaf yn anfon gwahoddiadau (ee drwy'r post / e-bost / neges destun / Whatsapp)?
 • A fyddaf yn rhannu gwybodaeth gan ddefnyddio ein sianeli cyfryngau cymdeithasol?

Cam 4 (dewisol): Cofrestru

 • A oes angen i fynychwyr gofrestru cyn mynychu dangosiadau?
 • Ystyriaethau GDPR:
  • Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â gofynion GDPR wrth ofyn am wybodaeth gofrestru.
  • Efallai yr hoffech gynnwys ychydig o linellau ar y ffurflen gofrestru yn egluro mai dim ond er mwyn darparu gwybodaeth i'r rhai sy'n mynychu sgrinio yr ydych yn casglu data ac i'w diweddaru pe bai unrhyw gynlluniau'n newid.
  • Ystyriwch am ba mor hir y byddwch yn cadw’r data a sicrhewch bobl na fyddwch yn rhannu’r data ag unrhyw un, neu os byddwch yn rhannu’r data, eglurwch ddibenion y rhannu hwnnw.
  • Darparwch wybodaeth ynghylch pwy i gysylltu â nhw os bydd person yn penderfynu nad yw am fynychu sgrinio mwyach ac am i’w fanylion gael eu dileu/dileu.

Cam 5: Adborth

 • A oes angen i mi gasglu adborth fel y gellir gwella dangosiadau yn y dyfodol ar gyfer mynychwyr?