Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU yn cymryd camau i wrando ar brofiadau pobl o'r pandemig

  • Cyhoeddwyd: 31 Hydref 2022
  • Pynciau: Datganiadau

Heddiw, mae Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Farwnes Heather Hallett yn cyhoeddi cam mawr ymlaen i ddatblygu ymarfer gwrando a fydd yn galluogi’r Ymchwiliad i glywed gan filoedd o bobl ledled y DU, am yr hyn a ddigwyddodd iddynt yn ystod y pandemig.

Mae penodi dau gwmni, yr arbenigwyr ymchwil Ipsos a'r arbenigwyr cyfathrebu M&C Saatchi, yn golygu bod yr Ymchwiliad ar y trywydd iawn i ddechrau ei ymarfer gwrando yn ddiweddarach eleni.

Bydd Ipsos ac M&C Saatchi yn gweithio gyda thîm yr Ymchwiliad i ddechrau dylunio ffyrdd y gall pobl rannu profiadau dros y misoedd nesaf. Byddwn yn dymuno gweithio'n agos gyda'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig i gynllunio'r ymarfer gwrando mwyaf diogel a phriodol posibl. Mae’n debygol y bydd cymysgedd o ffyrdd ar-lein ac wyneb yn wyneb i rannu, gyda chymorth yn ei le i’r rhai sydd ei angen.

Dywedodd y Farwnes Hallett:

“Fel cenedl, ac yn unigol, rydyn ni i gyd yn dod i delerau â chanlyniadau’r pandemig. Bydd profiadau’r rhai mewn profedigaeth a’r rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig yn ganolog i waith yr Ymchwiliad. Heddiw rydym wedi penodi dau sefydliad arbenigol a fydd yn sicrhau bod yr Ymchwiliad yn clywed yr hyn sydd gan bobl i'w ddweud a bod eu profiadau yn cyfrannu at y dystiolaeth a ystyriwyd gennyf yn ystod gwrandawiadau cyhoeddus.

“Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau nad yw’r broses yn fygythiol a bod pobl yn teimlo’n ddiogel wrth rannu eu profiadau gyda fy nhîm.

“Bydd fy nhîm yn cyfarfod â’r rhai sy’n galaru a’r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, yn y misoedd nesaf, i sicrhau bod dyluniad a chyflwyniad yr ymarfer gwrando yn diwallu anghenion y bobl sy’n cyfrannu ac anghenion yr Ymchwiliad.”


Mae Ipsos wedi'i benodi i ddod ag arbenigedd ymchwil a dadansoddi i'r Ymchwiliad. Mae angen i'r Ymchwiliad gasglu dyfnder profiadau pandemig pobl a throi'r rhain yn sylfaen dystiolaeth a fydd yn helpu'r Ymchwiliad i wneud argymhellion ystyrlon. Bydd Ipsos yn sicrhau bod profiadau a rennir yn cael eu dwyn ynghyd, eu dadansoddi a'u bwydo i mewn i wrandawiadau'r Ymchwiliad fel tystiolaeth, yn ogystal â darparu cofnod o'r pandemig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Bydd cyfrannu at yr Ymchwiliad fel hyn yn bwysig, bydd lleisiau’n cael eu clywed a chedwir cofnod.

Mae M&C Saatchi yn dod ag ystod o arbenigeddau arbenigol mewn ymgysylltu â phobl o gefndiroedd gwahanol ar draws pedair gwlad y DU, gan gynnwys y rhai na chlywir yn aml, i sicrhau bod y dystiolaeth a gesglir mor gynrychioliadol o gymdeithas â phosibl. Bydd eu harbenigedd cyfathrebu yn helpu pobl i wybod sut a phryd i ddod ymlaen a siarad am yr hyn a ddigwyddodd iddynt.

Nodiadau i olygyddion

  1. Sefydlwyd Ymchwiliad Covid-19 y DU i archwilio ymateb ac effaith y DU i bandemig Covid-19 a dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.
  2. Mae gwaith yr Ymchwiliad yn cael ei arwain gan ei Gylch Gorchwyl.
  3. Bydd pawb sydd wedi dioddef caledi neu golled o ganlyniad i'r pandemig yn gallu rhannu eu profiadau gyda'r Ymchwiliad.
  4. Rhan gyntaf hyn fydd y gallu i rannu’r hyn a ddigwyddodd drwy ffurflen newydd ar wefan yr Ymchwiliad yn ddiweddarach yr Hydref hwn.
  5. Bydd Ipsos yn gweithio mewn partneriaeth â NatCen Social Research, Just Ideas ac ymgynghorwyr cymunedol WSA, gan ddarparu arbenigedd arbenigol wrth gynnal ymchwil.
  6. Mae gan M&C Saatchi arbenigedd yn ymwneud â chyfathrebu ac ymgysylltu strategol, datblygiad creadigol, mewnwelediad cynulleidfa a phartneriaethau.
  7. Profodd ymarfer caffael cadarn arbenigedd cyflenwyr, addasrwydd ar gyfer y gwaith ac aseswyd unrhyw wrthdaro buddiannau. Rhan o hynny oedd sicrhau y byddai gan unrhyw gynigwyr fesurau diogelu priodol ar waith i ymdrin ag unrhyw wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu ganfyddedig pe baent yn codi.
  8. Bydd yr ymarfer gwrando yn cael ei adolygu ar sail ei allu i gyrraedd a chefnogi pobl i rannu eu profiadau gyda'r Ymchwiliad, mewn ffordd gost-effeithiol, ac i gefnogi gwaith tîm cyfreithiol yr Ymchwiliad.