Draft Mga Tuntunin ng Sanggunian na may mga Susog ng Tagapangulo

  • Nai-publish: 19 Hulyo 2022
  • Uri: Lathalain
  • Module: Hindi maaari

Noong ika-10 ng Enero 2022, sumulat ang Tagapangulo ng Pagtatanong sa Punong Ministro upang ibahagi ang kanyang mga pagbabago sa draft na Mga Tuntunin ng Sanggunian

I-download ang dokumentong ito