સંભાળ ક્ષેત્ર (મોડ્યુલ 6)

મોડ્યુલ 6, સમગ્ર યુકેમાં સંભાળ ક્ષેત્રની તપાસ કરતું, ડિસેમ્બરમાં ખુલશે. કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશન વિન્ડો 12 ડિસેમ્બર 2023 થી 19 જાન્યુઆરી 2024 સુધી ખુલ્લી રહેશે. જાહેર સુનાવણી વસંત 2025 માં શરૂ થશે.


મોડ્યુલ 6, સમગ્ર યુકેમાં સંભાળ ક્ષેત્રની તપાસ કરતું, ડિસેમ્બરમાં ખુલશે. કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશન વિન્ડો 12 ડિસેમ્બર 2023 થી 19 જાન્યુઆરી 2024 સુધી ખુલ્લી રહેશે. જાહેર સુનાવણી વસંત 2025 માં શરૂ થશે.