Ymchwiliad yn nodi’r camau nesaf ar gyfer ymchwilio i effeithiau’r pandemig ar blant a phobl ifanc

  • Cyhoeddwyd: 7 Medi 2023
  • Pynciau: Mae Pob Stori O Bwys

Bydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yn cyflwyno prosiect ymchwil pwrpasol wedi’i dargedu, gan glywed yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, i helpu i lywio ei ganfyddiadau a’i argymhellion.   

Yr wythnos diwethaf, cyfarfu’r Ymchwiliad â sefydliadau plant a phobl ifanc i drafod y cynlluniau a nodi sut y mae’r Ymchwiliad yn bwriadu ystyried profiadau plant a phobl ifanc fel rhan o’i ymchwiliadau.  

Bydd yr Ymchwiliad yn casglu profiadau uniongyrchol gan blant a phobl ifanc fel rhan o brosiect ymchwil eang. Bydd hyn yn cael ei gyfuno â thystiolaeth bresennol ar effeithiau’r pandemig ar blant a phobl ifanc. 

Fel ei ymarfer gwrando ar draws y DU, Mae Pob Stori’n Bwysig, bydd y mewnwelediadau o’r ymchwil yn cael eu bwydo i’r Ymchwiliad fel tystiolaeth gyfreithiol i lywio cwestiynau ac argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Mae'r Ymchwiliad wedi gweithio'n agos gydag arbenigwyr a sefydliadau sy'n cynrychioli plant a phobl ifanc i ystyried yn ofalus ei ddull o gynnwys plant a phobl ifanc. Mae hyn yn gofyn am fesurau diogelu ychwanegol a chymorth emosiynol i leihau'r risg o niwed. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn comisiynu ac yn dylunio’r prosiect ymchwil hwn, er mwyn i brofiadau plant a phobl ifanc gael eu dal mewn ffordd sy’n rhoi eu diogelwch a’u cefnogaeth wrth galon y prosiect. 

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn gallu rhannu eu profiadau gyda’r Ymchwiliad ac mae angen i ni wneud hynny mewn ffordd sy’n ddiogel ac nad yw’n achosi niwed. Y ffordd orau o gyflwyno hyn yw fel rhan o brosiect ymchwil pwrpasol ac wedi’i dargedu, gan gynnwys clywed yn uniongyrchol ac yn benodol gan blant a phobl ifanc yn eu geiriau eu hunain. Rydym wedi meddwl yn ofalus am hyn ac yn ddiolchgar i bob un o'r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at ein gwaith hyd yn hyn.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Ymchwiliad, Ben Connah

Mae Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Farwnes Hallett, wedi ei gwneud yn glir y bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio i effeithiau’r pandemig ar blant a phobl ifanc ac mae hyn wedi’i nodi yn adroddiad yr Ymchwiliad. cylch gorchwyl.

Bydd amseroedd pellach ar gyfer yr ymchwiliad cyfreithiol a gwrandawiadau i effaith y pandemig ar addysg, plant a phobl ifanc yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2024.