Gwrandawiadau cyhoeddus


Beth yw gwrandawiad cyhoeddus?

Gwrandawiadau cyhoeddus (neu wrandawiadau sylweddol) yw pan fydd yr Ymchwiliad yn ystyried tystiolaeth, yn archwilio'r ffeithiau ac yn ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd er mwyn gwneud canfyddiadau ac argymhellion.

Mae gan ymchwiliadau gadeirydd annibynnol bob amser, yn aml barnwr neu gyn farnwr, a benodir gan weinidog. Cadeirydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yw’r Farwnes Heather Hallett. Yn ystod y gwrandawiadau, mae'r Ymchwiliad yn galw ar dystion i roi tystiolaeth. Mae tystion yn rhoi tystiolaeth ar lw ac yn cael eu holi gan Gwnsler i'r Ymchwiliad. Gall Cwnsler ar gyfer Cyfranogwyr Craidd yn yr Ymchwiliad hefyd ofyn cwestiynau gyda chaniatâd y Cadeirydd.

Mae Ymchwiliad yn broses ymchwiliol: mae'r Ymchwiliad wedi'i sefydlu i archwilio'r ffeithiau ac i ddarganfod yn union beth ddigwyddodd. Mae hyn yn wahanol i broses wrthwynebus.

Amserlen gwrandawiadau

Brechlynnau a Therapiwteg

Dyddiad: 13/09/2023
Modiwl: 4
Math: Rhagarweiniol

Effaith Pandemig Covid-19 ar Systemau Gofal Iechyd Pedair Gwlad y DU

Dyddiad: 27/09/2023
Modiwl: 3
Math: Rhagarweiniol

Gwneud Penderfyniadau Craidd a Llywodraethu Gwleidyddol y DU

Dyddiad: 03/10/2023
Modiwl: 2
Math: Cyhoeddus

Proses gwneud penderfyniadau craidd y DU a Llywodraethu Gwleidyddol – yr Alban

Dyddiad: 26/10/2023
Modiwl: 2A
Math: Rhagarweiniol

Archwiliwch bob gwrandawiad

Sut y caiff gwrandawiadau eu strwythuro

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU wedi’i rannu’n ymchwiliadau gwahanol a fydd yn archwilio gwahanol rannau o ymateb pandemig y DU. Gelwir y rhain yn fodiwlau. Mae gan bob modiwl faes ffocws gwahanol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gan ymchwiliadau'r Ymchwiliad ddigon o ehangder a dyfnder. Bydd gwrandawiadau cyhoeddus ar gyfer pob modiwl a bydd y gwrandawiad cyhoeddus cyntaf ym mis Mehefin.

Mae pob Ymchwiliad yn dechrau trwy gasglu tystiolaeth, cael datganiadau gan dystion a dadansoddi dogfennau i sefydlu beth ddigwyddodd. Yna maent yn aml yn symud ymlaen i ofyn pam y digwyddodd a beth y gellir ei wneud i'w atal rhag digwydd eto.

Mewn gwrandawiadau cyhoeddus, bydd yr Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth gan dystion. Bydd y tystion hyn yn cael eu holi gan dîm cwnsler yr Ymchwiliad, sy'n cael ei arwain gan Hugo Keith. Fel Cwnsler Arweiniol yr Ymchwiliad, rôl Hugo yw rhoi cyngor cyfreithiol annibynnol i’r Cadeirydd, cyflwyno’r dystiolaeth, ac arwain gweddill tîm y cwnsler.

A Cyfranogwr Craidd yn unigolyn neu grŵp sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad. Mae ganddynt rôl wedi'i diffinio'n gyfreithiol o fewn yr Ymchwiliad, cânt fynediad uwch at ddogfennau a gallant awgrymu trywyddau holi i dystion. Gallant ofyn cwestiynau i dystion gyda chaniatâd y Cadeirydd. Mae Cyfranogwyr Craidd yn cael eu dynodi fesul modiwl, sy'n golygu y gallant amrywio ar gyfer pob modiwl. Nid oes angen i chi fod yn Gyfranogwr Craidd i ddarparu tystiolaeth i'r Ymchwiliad.

Mae'r Cadeirydd yr Ymchwiliad, y Farwnes Hallett yn gyfrifol am glywed tystiolaeth. Mae hi hefyd yn gyfrifol am wneud penderfyniadau gweithdrefnol a gwneud canfyddiadau ac argymhellion. Mae’r Cadeirydd wedi addo cyhoeddi adroddiadau ac argymhellion rheolaidd, fel bod gwersi’n cael eu dysgu cyn gynted â phosibl.

Mynychu gwrandawiadau wyneb yn wyneb

Cadw seddi ar gyfer gwrandawiadau cyhoeddus yn Dorland House, London Hearings Centre

Bydd gwrandawiadau ar agor i'r cyhoedd eu mynychu. Byddant yn cymryd lle yn y Canolfan Gwrandawiad Ymchwiliad Covid-19 y DU – Dorland House, Llundain, W2 6BU

Adolygwch y gwiriadau Diogelwch a'r rhestr eitemau gwaharddedig isod cyn mynychu'r ganolfan wrandawiadau - Gwiriadau Diogelwch ac Eitemau Gwaharddedig Dorland House

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gyrraedd a defnyddio canolfan wrandawiadau Llundain, gweler y canllaw defnyddiwr isod:

Canolfan Clywedol Llundain – Canllaw Defnyddwyr Cyhoeddus

Mynedfeydd i Dorland House

Mynedfa Gyhoeddus

Wedi'i leoli yn 121 Westbourne Terrace ger y gyffordd â Bishops Bridge Road. Mae'r fynedfa hon ar agor ar gyfer gwrandawiadau cyhoeddus o 9am.

Cael cyfarwyddiadau i 121 Westbourne Terrace (yn agor mewn tab newydd)

Mynediad am Ddim Cam

Mae mynedfa heb risiau wedi ei lleoli yn 13 Bishops Bridge Road. Dylai defnyddwyr cadeiriau olwyn a'r rhai sydd angen cymorth i fynd i mewn i'r adeilad ddefnyddio'r fynedfa hon.

Cael cyfarwyddiadau i 13 Bishops Bridge Road (yn agor mewn tab newydd)

Gwylio gwrandawiadau ar-lein

Bydd pob gwrandawiad yn cael ei ffrydio'n fyw ar ein gwefan ac ein sianel YouTube (yn agor mewn tab newydd), yn amodol ar oedi o dri munud. Mae'r holl ffrydiau byw ar gael i'w gwylio yn nes ymlaen.