Cyswllt

If you would like to get in touch with the Inquiry about its work, you can email us at contact@covid19.public-inquiry.uk.

Caiff mewnflwch e-bost yr Ymchwiliad ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gydol y diwrnod gwaith.

If you would like to contact the Inquiry by post, you can use the following address:

FREEPOST
UK Covid-19 Public Inquiry

Gallai’r Ymchwiliad wrthod ymateb i ohebiaeth sydd yn anaddas, yn ddifrïol neu’n sarhaus.

If you are an accredited journalist you can email us at media@covid19.public-inquiry.uk or call us on +44 7563 373 481.

Support services

Nodwch fod y gwasanaethau hyn isod yn annibynnol ar Ymchwiliad Covid-19 y DU. Efallai y byddwch yn profi oedi wrth gael gafael ar wasanaethau oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19.

Sefydliadau Cenedlaethol

Childline

Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, gallwch siarad â Childline am unrhyw beth. Nid oes problem yn rhy fawr neu'n rhy fach. Ffoniwch nhw ar 0800 1111 neu sgwrsiwch â nhw ar-lein.

Cymorth Cruse Bereavement

Cruse volunteers are trained in all types of bereavement and can help you make sense of how you're feeling right now. Their phone number is 0808 808 1677, please check their website for opening hours.

Frontline19

Gwasanaeth cenedlaethol annibynnol, cyfrinachol am ddim y DU sy'n darparu cymorth seicolegol i bobl yn y GIG a sy'n gweithio ar y rheng flaen.

Marie Curie

Beth bynnag fo'ch cwestiwn, gall Marie Curie helpu gyda gwybodaeth a chymorth ymarferol ar bob agwedd ar fywyd gyda salwch terfynol, marw a phrofedigaeth. Eu rhif llinell gymorth yw 0800 090 2309.

Mind

Elusen iechyd meddwl genedlaethol sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Infoline: 0300 123 3393 (mae'r llinellau ar agor rhwng 9am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc).

Partneriaeth Profedigaeth Genedlaethol

Mae'r Bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol yn darparu llinell gymorth, gwasanaeth atgyfeirio cwnsela a chyfeillio i bawb sy'n dioddef o brofedigaeth, galar, colledion byw, problemau iechyd meddwl, a'r rhai yr effeithir arnynt gan y pandemig COVID-19. Eu rhif llinell gymorth yw 0800 448 0800.

Samariaid

Mae'r Samariaid ar gael unrhyw bryd, dydd neu nos, os ydych chi'n cael amser anodd. Gallwch gysylltu â ni am unrhyw beth sy'n peri gofid i chi, ni waeth pa mor fawr neu fach y mae'r mater yn teimlo. Mae'r Samariaid yno i wrando, dim barn, dim pwysau a'ch helpu i weithio drwy'r hyn sydd ar eich meddwl. Eu rhif rhadffôn yw 116123.