If you would like to get in touch with the Inquiry about its work, you can email us at contact@covid19.public-inquiry.uk.

Caiff mewnflwch e-bost yr Ymchwiliad ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy gydol y diwrnod gwaith.

If you would like to contact the Inquiry by post, you can use the following address:

FREEPOST
UK Covid-19 Public Inquiry

Gallai’r Ymchwiliad wrthod ymateb i ohebiaeth sydd yn anaddas, yn ddifrïol neu’n sarhaus.

If you are an accredited journalist you can email us at media@covid19.public-inquiry.uk or call us on +44 7563 373 481.

Support services

Childline

Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, gallwch siarad â Childline am unrhyw beth. Nid oes problem yn rhy fawr neu'n rhy fach. Ffoniwch nhw ar 0800 1111 neu sgwrsiwch â nhw ar-lein.

Cymorth Cruse Bereavement

Mae gwirfoddolwyr Cruse wedi'u hyfforddi ym mhob math o brofedigaeth a gallant eich helpu i wneud synnwyr o sut rydych chi'n teimlo ar hyn o bryd. Eu rhif ffôn yw 0808 808 1677; gwiriwch eu gwefan am oriau agor.

Frontline19

Gwasanaeth cenedlaethol annibynnol, cyfrinachol am ddim y DU sy'n darparu cymorth seicolegol i bobl yn y GIG a sy'n gweithio ar y rheng flaen.

Marie Curie

Beth bynnag fo'ch cwestiwn, gall Marie Curie helpu gyda gwybodaeth a chymorth ymarferol ar bob agwedd ar fywyd gyda salwch terfynol, marw a phrofedigaeth. Eu rhif llinell gymorth yw 0800 090 2309.

Mind

Elusen iechyd meddwl genedlaethol sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Infoline: 0300 123 3393 (mae'r llinellau ar agor rhwng 9am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc).

Partneriaeth Profedigaeth Genedlaethol

Mae'r Bartneriaeth Profedigaeth Genedlaethol yn darparu llinell gymorth, gwasanaeth atgyfeirio cwnsela a chyfeillio i bawb sy'n dioddef o brofedigaeth, galar, colledion byw, problemau iechyd meddwl, a'r rhai yr effeithir arnynt gan y pandemig COVID-19. Eu rhif llinell gymorth yw 0800 448 0800.

Samariaid

Mae'r Samariaid ar gael unrhyw bryd, dydd neu nos, os ydych chi'n cael amser anodd. Gallwch gysylltu â ni am unrhyw beth sy'n peri gofid i chi, ni waeth pa mor fawr neu fach y mae'r mater yn teimlo. Mae'r Samariaid yno i wrando, dim barn, dim pwysau a'ch helpu i weithio drwy'r hyn sydd ar eich meddwl. Eu rhif rhadffôn yw 116123.