Baronowa Hallett przedstawia premierowi zalecenia dotyczące zakresu zadań dochodzenia

  • Opublikowany: 12 maja 2022 r
  • Tematy: Konsultacje, Regulamin

Dziś baronowa Hallett, przewodnicząca brytyjskiego dochodzenia publicznego w sprawie Covid-19, napisała do premiera z proponowanymi zmianami w zakresie uprawnień do dochodzenia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia określa zarys Zapytania ofertowego. Dochodzenie ma uprawnienia do głębszego zbadania kwestii w ramach swojego zakresu.

Dochodzenie przeprowadziło czterotygodniowe konsultacje z rodzinami pogrążonymi w żałobie, przedstawicielami różnych sektorów i społeczeństwem i otrzymało ponad 20 000 odpowiedzi na temat tego, na czym powinno wyglądać dochodzenie i jak powinno przebiegać jego działanie. Zmiany, które zaleciła baronowa Hallett, odzwierciedlają odczucia i doświadczenia, którymi podzieliliśmy się podczas konsultacji.

Przewodniczący zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów o rozszerzenie projektu zakresu zadań w celu poszanowania powtarzających się tematów, które wyłoniły się z wypowiedzi wszystkich osób, które wzięły udział w konsultacjach. Obejmuje to rozszerzenie zakresu zadań o:

1) Dzieci i młodzież, w tym wpływ na zdrowie, dobrostan i edukację w zakresie opieki społecznej oraz zapewnianie edukacji wczesnoszkolnej;

2) Wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie ludności Wielkiej Brytanii

3) Współpraca między rządem centralnym, zdecentralizowanymi administracjami, władzami lokalnymi oraz sektorem wolontariatu i społeczności.

Nierówny wpływ pandemii był tematem, który mocno przewijał się w odpowiedziach na konsultacje. Baronessa Hallett zaleciła również przeformułowanie zakresu zadań i obowiązków w celu postawienia nierówności na pierwszym planie, tak aby dochodzenie w sprawie nierównych skutków pandemii przebiegało przez całe dochodzenie.

Po zatwierdzeniu przez premiera ostatecznego zakresu zadań dochodzenia, zostanie ono ustanowione z pełnymi uprawnieniami na mocy ustawy o dochodzeniach z 2005 r. Śledczy ma nadzieję, że premier szybko i w całości zaakceptuje proponowane zmiany, aby śledztwo mogło rozpocząć formalną pracę.

Dochodzenie jest zobowiązane do otwartości i udostępniamy publicznie następujące dokumenty:

Pismo Prezesa Rady Ministrów do Prezesa Rady Ministrów oraz zbiorczy raport z odpowiedzi , który zawiera rekomendowane zmiany.

Raport sporządzony przez Alma Economics , firmę zajmującą się analizą danych, na temat odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji.

Transkrypcje spotkań okrągłego stołu z przedstawicielami różnych sektorów.

Ten aktualizacja jest dostępna w brytyjskim języku migowym I Łatwy do odczytania format.

Powiązane dokumenty