ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1)


ਮਾਡਿਊਲ 1 21 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਯੂਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਡੀਊਲ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿੰਗ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਡੀਊਲ 1 ਲਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਨਾ.

ਮਾਡਿਊਲ 1 ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ