ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ


ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਯੂਕੇ ਦੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਮਾਡਿਊਲ 3) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

  • ਤਾਰੀਖ਼: 27 ਸਤੰਬਰ 2023
  • ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਯੂਕੇ ਦੇ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਮਾਡਿਊਲ 3)
  • ਕਿਸਮ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ) ਜਲਦੀ ਹੀ.

ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ

ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਣੇ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੇਸਪੋਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।   

  • ਤਾਰੀਖ਼: 7 ਸਤੰਬਰ 2023

ਅੱਪਡੇਟ: ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ

ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮਾਡਿਊਲ 2) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਮੰਗਲਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ।

  • ਤਾਰੀਖ਼: 29 ਅਗਸਤ 2023

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

ਸਾਡੀ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਮੌਡਿਊਲ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।