ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਜਾਂਚ 28 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਡੀਊਲ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਗਵਾਹਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ.

ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2ਬੀ) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ

  • ਤਾਰੀਖ਼: 4 ਮਾਰਚ 2024
  • ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2B)
  • ਕਿਸਮ: ਜਨਤਕ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ) 4 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ।

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।


ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ

ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ

ਬੈਰੋਨੈਸ ਹੀਥਰ ਹੈਲੇਟ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਪਡੇਟ: 2025 ਦੇ ਬਸੰਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ, ਨੇ ਪਤਝੜ 2024 ਤੋਂ ਬਸੰਤ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

  • ਤਾਰੀਖ਼: 27 ਫਰਵਰੀ 2024
ਪੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ESM ਇਵੈਂਟ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੈਸਲੇ, ਡੇਰੀ / ਲੰਡਨਡੇਰੀ ਅਤੇ ਐਨਿਸਕਿਲਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ - ਪੈਸਲੇ, ਡੇਰੀ / ਲੰਡਨਡੇਰੀ ਅਤੇ ਐਨਿਸਕਿਲਨ ਤੱਕ - ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • ਤਾਰੀਖ਼: 9 ਫਰਵਰੀ 2024

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ:

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

ਸਾਡੀ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਮੌਡਿਊਲ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।