ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ

ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।


ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ UK ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

  1. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  2. ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ

ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂ?

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੌਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮੋਡੀਊਲ, ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੀਵਰਡ ਖੋਜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ contact@covid19.public-inquiry.uk.