ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ"

 • ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ।
 • ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਵੈਬਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸੇਵ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ" ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 • ਇੱਕ 'ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ' ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਭੌਤਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਨ"

 • ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
 • ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

"ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸੁਣਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ"

 • ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬੇਸਪੋਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਿ ਸਦਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਫਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਦਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਉਦੇਸ਼, ਵਿਧੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ"

 • ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। . ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਡਿਊਲ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 • ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨੈਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ-ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਤਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਵੀਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੇਲਫਾਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਆਰਚਰਡ ਕਰਨਗੇ।
 • ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ (ਹੇਠਾਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ), ਮਕਸਦ, ਵਿਧੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ।

"ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਓ"

 • ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੀਡਬੈਕ ਚੈਨਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
 • ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ।

“ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ”

 • ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ।

"ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ"

 • ਇਹ ਲੋੜ ਯੂਜ਼ਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਡ ਵੈਬਫਾਰਮ (ਮਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਬਫਾਰਮ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੈੱਬਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ 'ਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਵਾਪਸ ਲੈਣ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ:

"ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

 • ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ "ਸੇਵ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ M&C Saatchi ਅਤੇ Ipsos ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬਿਨਾਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: engagement@covid19.public-inquiry.uk ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।