પૂછપરછના અધ્યક્ષ તરફથી વડા પ્રધાનને પૂછપરછની શરતોમાં ફેરફારની ભલામણ કરવા અંગેનો પત્ર

  • પ્રકાશિત: 12 મે 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

12 મે 2022 ના રોજ, તપાસ અધ્યક્ષે વડા પ્રધાનને સંદર્ભની શરતો પર તેમની ભલામણો સાથે પત્ર લખ્યો.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો