ઑનલાઇન રાઉન્ડટેબલ ઓપનિંગ રિમાર્કસ અને બ્રેકઆઉટ ચર્ચા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ – 6 એપ્રિલ 2022

  • પ્રકાશિત: 6 એપ્રિલ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

આ દસ્તાવેજમાં ઓનલાઈન રાઉન્ડ ટેબલ ઓપનિંગ રિમાર્કસ અને બ્રેકઆઉટ ચર્ચા ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે - 6 એપ્રિલ 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો