Sut fydd yr Ymchwiliad yn cadw'r cyhoedd yn wybodus am beth yw'r camau nesaf/beth mae'r ymchwiliad yn ei wneud?

Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi diweddariadau am ei waith, gan gynnwys dyddiadau modiwlau a gwrandawiadau, i'w wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Pryd fydd y gwrandawiadau'n dechrau?

Bydd y gwrandawiad rhagarweiniol ar gyfer Modiwl 1, a fydd yn archwilio gwytnwch a pharodrwydd y DU ar gyfer y pandemig coronafeirws yn cael ei gynnal am 10am ddydd Mawrth 4 Hydref. Bydd yr Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth ar gyfer Modiwl 1 mewn gwrandawiadau cyhoeddus yn ystod gwanwyn 2023.

Bydd yr Ymchwiliad yn cynnal gwrandawiadau rhagarweiniol ar gyfer Modiwl 2, ddiwedd yr hydref. Bydd Modiwl 2 yn archwilio penderfyniadau gwleidyddol a gweinyddol llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig. Bydd tystion yn rhoi tystiolaeth ar gyfer Modiwl 2 yn haf 2023.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwrandawiadau rhagarweiniol a chyhoeddus?

Mae gwrandawiad rhagarweiniol yn wrandawiad gweithdrefnol lle mae penderfyniadau am y weithdrefn ar gyfer cynnal y gwrandawiadau cyhoeddus yn cael eu gwneud. Mewn gwrandawiadau cyhoeddus bydd yr Ymchwiliad yn clywed tystiolaeth yn ffurfiol, yn cynnwys gan dystion o dan lw.

Sut mae'r cyhoedd yn gallu dilyn gwrandawiad rhagarweiniol?

Bydd ffrwd fyw o'r gwrandawiad rhagarweiniol ar gael i'r cyhoedd ar oediad o dri munud trwy sianel YouTubeyr Ymchwiliad, ac yn cael ei lanlwytho ar ôl y gwrandawiad. Bydd yr Ymchwiliad hefyd yn cyhoeddi trawsgrifiad o'r gwrandawiad ar ei wefan.

Mae'r gwrandawiad rhagarweiniol yn agored i'r cyhoedd a bydd yn cael ei gynnal yn 13 Bishop’s Bridge Road, Llundain, W2 6BUmapBydd lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae ystafell atodol ddynodedig y tu allan i ystafell y gwrandawiad lle gallech ddilyn y gwrandawiad.

Ydw i'n cael cyflwyno tystiolaeth i'r Ymchwiliad?

Bydd yr Ymchwiliad yn comisiynu ei ymchwil ei hun i effeithiau'r pandemig a bydd hefyd yn ceisio arbenigwyr fydd yn cynhyrchu adroddiadau i'w hystyried yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad.

Bydd unigolion yn gallu ymgysylltu'n ehangach â'r Ymchwiliad trwy rannu eu profiadau o'r pandemig trwy ymarfer gwrando'r Ymchwiliad, a rhennir manylion hynny yn y man.

Sut arall fydd tîm yr Ymchwiliad yn dysgu am effeithiau'r pandemig?

Bydd yr Ymchwiliad yn comisiynu ei ymchwil ei hun i effeithiau'r pandemig a bydd hefyd yn ceisio arbenigwyr fydd yn cynhyrchu adroddiadau i'w hystyried yng ngwrandawiadau'r Ymchwiliad. 

Bydd unigolion yn gallu ymgysylltu'n ehangach â'r Ymchwiliad trwy rannu eu profiadau o'r pandemig trwy ymarfer gwrando'r Ymchwiliad, a rhennir manylion hynny yn y man.

Ga i fod yn Gyfranogwr Craidd?

Cyfranogwr Craidd yw unigolyn, sefydliad neu fudiad sydd â diddordeb penodol yng ngwaith yr Ymchwiliad, ac mae ganddo rôl ffurfiol wedi'i diffinio gan ddeddfwriaeth. Mae gan Gyfranogwyr Craidd hawliau arbennig ym mhroses yr Ymchwiliad. Mae'r rhain yn cynnwys derbyn datgeliad dogfennaeth, cael eu cynrychioli a gwneud cyflwyniadau cyfreithiol, awgrymu cwestiynau a derbyn hysbysiad ymlaen llaw am adroddiad yr Ymchwiliad. Nid oes angen i chi fod yn Gyfranogwr Craidd i ddarparu tystiolaeth i'r Ymchwiliad.

Ga i fod yn Gyfranogwr Craidd?

Bydd yr Ymchwiliad yn agor modiwlau gwahanol i unigolion ymgeisio i fod yn Gyfranogwyr Craidd trwy gydol ei oes. Mae rhagor o wybodaeth ar sut i ymgeisio i fod yn Gyfranogwr Craidd i'w chanfod yma.

Beth yw modiwl?

Bydd yr Ymchwiliad yn hollti'i ymchwiliadau yn adrannau, neu fodiwlau, fydd â phynciau gwahanol. Bydd hyn yn sicrhau bod gan ymchwiliadau'r Ymchwiliad ehangder a dyfnder digonol.

Sawl modiwl fydd?

Mae'r Ymchwiliad ar hyn o bryd wedi cyhoeddi tri modiwl: 1) Gwytnwch, cynllunio a pharodrwydd ledled y DU, 2) Gwneud penderfyniadau gwleidyddol craidd, a 3) System gofal iechyd. 

Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi rhagor o fodiwlau yn 2023. Bydd y rhain yn debygol o gwmpasu materion 'system' yn ogystal ag 'effaith' gan gynnwys; brechlynnau, sector gofal, caffael gan y llywodraeth, profi ac olrhain, ymatebion llywodraeth busnes ac ariannol ledled y DU, anghydraddoldebau iechyd, addysg, gwasanaethau cyhoeddus, sector cyhoeddus. 

Bydd yr Ymchwiliad hefyd yn ailymweld â materion mewn perthynas â'r Alban, Cymru, a Gogledd Iwerddon. Bydd rhagor o wybodaeth ar fodiwlau'r dyfodol yn cael eu rhyddhau yn y man. 

Sut fydd datganoli yn effeithio ar yr Ymchwiliad?

Bydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yn edrych ar ymdrin â'r pandemig yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac mae hyn yn cynnwys materion cadwedig a datganoledig. 

Mae Ymchwiliad ar wahân yn digwydd yn yr Alban, fydd yn mesur meysydd lle mae polisi wedi'i ddatganoli i Lywodraeth yr Alban, fel yr amlinellir yn ei Gylch Gorchwyl. Bydd Ymchwiliad y DU yn gweithio ag Ymchwiliad yr Alban i osgoi dyblygu tystiolaeth a chanfyddiadau lle'n bosibl.

Beth yw'r ymarfer gwrando?

Yn ogystal â'r broses ymchwiliadol, bydd eisiau clywed gan bobl ledled y DU ar yr Ymchwiliad, gan sicrhau bod y rheini sydd wedi dioddef yn cael y cyfle i gymryd rhan yng ngwaith yr Ymchwiliad. Rydym yn cynllunio i ddechrau ymarfer i wrando ar brofiadau pobl o'r pandemig yn hydref 2022.