ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ


ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਮਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.

 

ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 

ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ।

ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ.   

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ:

ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ contact@covid19.public-inquiry.uk ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਪੋਸਟ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋ:

 • ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ'

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ - ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ - ਈਮੇਲ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮ

 • ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਰੇਲ -  ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ contact@covid19.public-inquiry.uk ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.
 • ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ - BSL ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਥੇ. ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ BSL ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
 • ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੈਲਸ਼, ਪੋਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਚੀਨੀ, ਕੁਰਦਿਸ਼, ਸੋਮਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਗਾਲੋਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 • ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਥੇ.

ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ:

18 ਤੋਂ ਘੱਟ

ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਪੋਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। 

 

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ - ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਮੇਜਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੋ

ਪੋਸਟਰ

Instagram, Facebook, LinkedIn ਅਤੇ X ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ 3 x 1:1 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ / ਫੇਸਬੁੱਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਪੋਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ contact@covid19.public-inquiry.uk

 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਪੀ

ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਟ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ*: ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ @covidinquiryuk ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। #EEveryStoryMatters

Instagram*: ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਹਾਣੀ @ukcovid19inquiry ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। #EEveryStoryMatters

X**: ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ @covidinquiryuk। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। #EEveryStoryMatters

ਲਿੰਕਡਇਨ**: ਹਰ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। @uk-covid-19-inquiry ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਦੱਸੇਗੀ। #EEveryStoryMatters

* 125 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

** ਅਧਿਕਤਮ 280 ਅੱਖਰ

*** ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3,000 ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 150-300 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਾਪੀ ਕਰੋ

ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

 • “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।”

ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • “ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ।”
 • "ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।"
 • "ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਓ।"
 • "ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ."

ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਹੈਡਰ - ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ contact@covid19.public-inquiry.uk ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ।

ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ/ਬਲੌਗ ਲਾਂਗਫਾਰਮ ਕਾਪੀ

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਤ [ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ/ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ] ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ UK Covid-19 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ - ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਹਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ - ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

'Every Story Matters' ਖੋਜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਉ: everystorymatters.co.uk ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ contact@covid19.public-inquiry.uk