ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ


ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ:

 • ਅੰਦਰ ਆਓ ਅਤੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
 • ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ

ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੌਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਥੀਮਡ ਚਰਚਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ engagement@covid19.public-inquiry.uk. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਬਰਮਿੰਘਮ
 • ਕਾਰਲਿਸਲ
 • ਰੈਕਸਹੈਮ
 • ਐਕਸੀਟਰ
 • ਨਿਊਹੈਮ
 • ਪੈਸਲੇ
 • ਡੇਰੀ/ਲੰਡਨਡੇਰੀ
 • ਐਨੀਸਕਿਲਨ
 • ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ
 • ਮਿਡਲਸਬਰੋ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੋ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ engagement@covid19.public-inquiry.uk