ਸਪੋਰਟ


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ A&E ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
  • 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ NHS ਨੂੰ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 116 123 'ਤੇ ਸਮਰੀਟਨਜ਼ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਮਰੀ

ਸਾਮਰੀਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 116123 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ jo@samaritans.org.

ਮਨ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 0300 123 3393 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਲੇ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 018001 0300 123 3393 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ NGT Lite ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ

ਰਿਲੇਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਵਿਚੋਲਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੰਗਮਾਈਂਡਸ

ਯੰਗਮਾਈਂਡਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ

ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਰਨ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800 090 2309 ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਕਰੂਜ਼ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰੂਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਗ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਸੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0808 808 1677 ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਰੀਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੋਗ, ਸੋਗ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800 448 0800 ਹੈ।

ਰੇਤ

ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0808 164 3332 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ helpline@sands.org.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਲ ਸੋਗ ਯੂਕੇ

ਚਾਈਲਡ ਬੇਰੀਵਮੈਂਟ ਯੂਕੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800 02 888 40 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। helpline@childbereavementuk.org ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਵੀ ਹੈ।

ਸੀarers UK

ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯੂਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਤ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸਲਾਹ@carersuk.org ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 0808 808 7777 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NHS ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਈਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Covid19FamiliesUK

ਕੋਵਿਡ 19 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਯੂਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ

ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਕੇ ਸੀਵੀ ਪਰਿਵਾਰ

UK CV ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਸੋਗਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਰੰਟਲਾਈਨ19

NHS ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 020 3117 2520 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ BSL ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0800 1111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

NSPCC

NSPCC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0808 800 5000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 1111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SignVideo ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ

ਯੰਗਮਾਈਂਡਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਪੁਆਇੰਟ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 0808 800 066 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਚੈਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RelayUK ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ ਬਦਲੋ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 138 1111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਸਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ BSL ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਸਰਾ

ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0808 800 4444 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ RelayUK ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਸੰਕਟ

ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਪੁਆਇੰਟ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 0808 800 066 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PACT

ਜੇਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟਰੱਸਟ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 0808 808 2003 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੈਕਰੋ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ.

ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 08 08 16 89 111 ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ SignLive ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ RelayUK ਜਾਂ BSL ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਨਾਹ

ਰੈਫਿਊਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਐਬਿਊਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਫਾਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 2000 247 'ਤੇ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ SignVideo ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ BSL ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈਬਚੈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 8010327 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸਟ ਸਰਵਿਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NSPCC

NSPCC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0808 800 5000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 1111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖਾਸ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0808 196 3651 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਣਦੇਖਿਆ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 08000 121 700 'ਤੇ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 0121 700 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Twins ਟਰੱਸਟ

Twins Trust ਜੁੜਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਏ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ; 0800 138 0509 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਏ ਸੋਗ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਰੱਸਟ

ਐਕਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਈਮੇਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜ਼ੂਮ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ.  

ਲੋਰੀ ਟਰੱਸਟ

ਲੋਰੀ ਟਰੱਸਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫ੍ਰੀਫੋਨ 0808 802 6868 'ਤੇ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ support@lullabytrust.org.uk. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੰਦ

ਅਨੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ hello@bliss.org.uk ਨਵਜੰਮੇ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਰਭਪਾਤ, ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮੋਲਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਫਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ, ਪੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 01924 200799 (ਸਵੇਰੇ 9 - ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ, ਸੋਮ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ www.miscarriageassociation.org.uk ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਿਕਨੇਸ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਖਦਾਈ ਹਥਿਆਰ 

ਚੈਰਿਟੀ ਅਚਿੰਗ ਆਰਮਜ਼ ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸਪਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

NCT

NCT ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਕੇਤ। ਸਾਡੀ ਇਨਫੈਂਟ ਫੀਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 0300 330 0700 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।