ਸਪੋਰਟ


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ A&E ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
  • 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ NHS ਨੂੰ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 116 123 'ਤੇ ਸਮਰੀਟਨਜ਼ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਾਮਰੀ

ਸਾਮਰੀਟਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 116123 ਹੈ।

ਮਨ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 0300 123 3393 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ

ਰਿਲੇਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਵਿਚੋਲਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੰਗਮਾਈਂਡਸ

ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਰਨ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800 090 2309 ਹੈ।

ਕਰੂਜ਼ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 0808 808 1677 ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੇਰੀਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੋਗ, ਸੋਗ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0800 448 0800 ਹੈ।

ਸੀarers UK

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਤੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕੇਅਰਰਜ਼ ਯੂਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸਲਾਹ@carersuk.org ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 0808 808 7777 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NHS ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

NHS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਗਾਈਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੋਵਿਡ ਏਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫਰੰਟਲਾਈਨ19

NHS ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਨ।

ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0800 1111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

NSPCC

NSPCC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0808 800 5000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 1111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ

ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਪੁਆਇੰਟ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 0808 800 066 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਚੈਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ ਬਦਲੋ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 138 1111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਸਰਾ

ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0808 800 4444 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਸੰਕਟ

ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਪੁਆਇੰਟ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 0808 800 066 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PACT

ਜੇਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਟਰੱਸਟ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 0808 808 2003 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੈਕਰੋ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ.

ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ

ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 08 08 16 89 111 ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਨਾਹ

ਰੈਫਿਊਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਬਫਾਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 2000 247 'ਤੇ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਈਨ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈਬਚੈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 8010327 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

NSPCC

NSPCC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 0808 800 5000 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 1111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖਾਸ ਖੇਤਰੀ ਹੱਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਣਦੇਖਿਆ

ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 08000 121 700 'ਤੇ 24/7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 0800 0121 700 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।