યુકે કોવિડ-19 ઇન્ક્વાયરી કોસ્ટ પ્રોટોકોલ

  • પ્રકાશિત: 21 માર્ચ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

આ પ્રોટોકોલ જાહેર ખર્ચ પર કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ અને એવોર્ડ આપવાના નિર્ણયને અનુસરીને, તેના હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર બનેલા કાનૂની ખર્ચના મૂલ્યાંકન સાથે સંબંધિત છે.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો