ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21 ਮਾਰਚ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ