જસ્ટિસ રાઉન્ડટેબલ ઓપનિંગ રિમાર્કસ અને પ્રથમ બ્રેકઆઉટ ચર્ચા – 21 માર્ચ 2022

  • પ્રકાશિત: 21 માર્ચ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

આ દસ્તાવેજમાં ન્યાય રાઉન્ડટેબલની શરૂઆતની ટિપ્પણી અને પ્રથમ બ્રેકઆઉટ ચર્ચા - 21 માર્ચ 2022 છે

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો