ધ લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન, વેલ્શ લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન અને એસોસિએશન ઑફ ડિરેક્ટર્સ ઑફ એડલ્ટ સોશિયલ સર્વિસીસ - સીપી ડિટરમિનેશન - 7 સપ્ટેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન, વેલ્શ લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન અને એસોસિએશન ઑફ એડલ્ટ સોશ્યલ સર્વિસિસના મૉડ્યૂલ 1ના સંદર્ભમાં 7 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ કરવામાં આવેલી મુખ્ય સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો