લોંગ કોવિડ કિડ્સ, લોંગ કોવિડ ફિઝિયો, લોંગ કોવિડ એસઓએસ અને લોંગ કોવિડ સપોર્ટ - સીપી નિર્ધારણ - 28 સપ્ટેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

28 સપ્ટેમ્બર 2022 ના મોડ્યુલ 1 ના સંદર્ભમાં લોંગ કોવિડ કિડ્સ, લોંગ કોવિડ ફિઝિયો, લોંગ કોવિડ એસઓએસ અને લોંગ કોવિડ સપોર્ટ દ્વારા કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો