સ્થાનિક સરકારી રાઉન્ડ ટેબલ ઓપનિંગ રિમાર્કસ, બ્રેકઆઉટ ચર્ચા અને સમાપન રિમાર્કસ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ – 1 એપ્રિલ 2022

  • પ્રકાશિત: 1 એપ્રિલ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

આ દસ્તાવેજમાં સ્થાનિક સરકારની રાઉન્ડટેબલ ઓપનિંગ રિમાર્કસ, બ્રેકઆઉટ ચર્ચા અને સમાપન રિમાર્કસ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ છે - 1 એપ્રિલ 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો