ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਲਟੇਬਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ - 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ