INQ00273878 – 17/10/2023 ના રોજ, જાહેર આરોગ્ય ઈંગ્લેન્ડના મેડિકલ ડિરેક્ટરની રચના કરાયેલ પ્રોફેસર વોન ડોયલનું સાક્ષી નિવેદન.

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પુરાવા
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

17/10/2023 ના રોજ, જાહેર આરોગ્ય ઈંગ્લેન્ડના મેડિકલ ડિરેક્ટરની રચના કરાયેલ પ્રોફેસર વોન ડોયલનું સાક્ષી નિવેદન.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો