Telerau ac Amodau


Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal at eich defnydd personol chi. Mae mynediad a defnydd gennych chi o'r wefan hon yn gyfystyr â derbyn y Telerau ac Amodau hyn. Mae hyn yn dod i rym o'r dyddiad y byddwch yn defnyddio'r wefan hon am y tro cyntaf.

Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw'n torri hawliau unrhyw drydydd parti, nac yn cyfyngu neu'n rhwystro'r defnydd o'r safle hwn. Mae cyfyngiad neu ataliad o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon a all aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus, neu dramgwyddus.

Defnyddio cynnwys o'r wefan hon

Mae'r deunydd ar y wefan hon yn ddarostyngedig i warchodaeth Hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Darllenwch dudalen Hawlfraint y Goron ar wefan yr Archifau Cenedlaethol i gael rhagor o wybodaeth. Mae Crown Copyright page on the National Archives website for more information. https://covid19.public-inquiry.uk is published under the Open Government Licence, and you can reproduce information from the site as long as you obey the terms of that licence. The material is licensed ‘as is’ and we exclude all representations, warranties, obligations and liabilities in relation to the material to the maximum extent permitted by law. We are not liable for any errors or omissions in the material and shall not be liable for any loss, injury or damage of any kind caused by its use. We do not guarantee the continued supply of the material.

Polisi cysylltu a rhannu cynnwys

Cysylltu â'r wefan hon

Wrth ddefnyddio https://covid19.public-inquiry.uk gallwch gael mynediad i wefannau eraill y llywodraeth. Efallai y bydd gan bob un o'r gwefannau hyn ei thelerau ac amodau ei hun. Wrth gyrchu'r gwefannau hynny, dylech sicrhau eich bod wedi darllen y telerau ac amodau perthnasol. Ac eithrio mewn perthynas â gwefannau eraill y llywodraeth, nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefan neu wasanaeth cyfryngau cymdeithasol yr ydym yn cysylltu â hwy ac nid ydym o reidrwydd yn cymeradwyo'r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gall defnyddwyr rannu cynnwys y safle hwn ag eraill ac nid ydym yn gyfrifol am eu penderfyniad i wneud hynny. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw beth a ysgrifennwyd gan ddefnyddwyr wrth rannu cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol ac nid ydym o reidrwydd yn rhannu unrhyw ddaliad na barn a fynegir ganddynt. Bydd y cyfleuster a ddarparwn i rannu cynnwys yn dibynnu'n rhannol ar weithrediad priodol gwasanaethau y tu hwnt i'n rheolaeth ac ni allwn warantu eu hargaeledd.

Cysylltu o'r wefan hon

Ein nod yw ailosod cysylltiadau sydd wedi torri â safleoedd eraill ond ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn bob amser yn gweithio gan nad oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd safleoedd eraill.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam cynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o'r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Cwcis

Mae'r wefan hon yn ei gwneud yn ofynnol i'r defnydd o gwcis i weithredu'n gywir. Gallwch weld rhestr lawn o gwcis a'u pwrpas yn ein Cookies Policy.

Ymwadiad

The https://covid19.public-inquiry.uk a deunydd sy'n ymwneud â'i gwybodaeth, ei chynhyrchion a'i gwasanaethau (neu i wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti), yn cael ei ddarparu 'fel y mae', heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a wnaed a heb warant o unrhyw fath boed yn ddatganedig neu'n oblygedig, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gwarantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, diffyg tor-dyletswydd, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y safle hwn yn ddi-dor neu'n ddi-wall, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y safle hwn neu'r gweinydd sy'n sicrhau ei fod ar gael yn rhydd o firysau neu'n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu iawndal o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd, data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio neu mewn cysylltiad â defnyddio gwefan https://covid19.public-inquiry.uk .

Cymeradwywyd y dudalen hon ar 26 Ionawr 2022