Mae Pob Stori O Bwys

Eich cyfle chi i helpu Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddeall y pandemig, o'ch safbwynt chi, wrth i ni ymchwilio i ymateb y DU a'i effaith.

Rhannwch eich stori

A oedd eich anwylyd mewn cartref gofal yn ystod y pandemig? Oeddech chi'n gofalu am rywun gartref yn ystod y cyfnod hwn? Neu, a wnaethoch chi weithio yn y sector gofal yn ystod y pandemig? 

Mae angen i ni glywed gennych chi. 

Rydym hefyd am glywed gan oedolion o bob oed a oedd yn derbyn gofal yn eu cartref eu hunain neu leoliad gofal.

Rhannwch fy stori

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU yn ymchwilio i effaith y pandemig ar y arian cyhoeddus a phreifat cyn sector yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae hyn yn rhan o 6ed ymchwiliad yr Ymchwiliad (Modiwl 6) a bydd yn ystyried canlyniadau penderfyniadau'r llywodraeth ar y rhai sy'n byw ac yn gweithio yn y sector gofal. 

Bydd rhannu eich stori yn ein helpu i gael darlun llawn o’r hyn a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod hwnnw, y penderfyniadau a wnaed o fewn y sector gofal a’r gwersi y credwch y gellid eu dysgu.

Peidiwch â cholli'ch cyfle i ddweud eich dweud. Er mwyn sicrhau y gall eich stori lywio ein hymchwiliadau i effaith y pandemig ar y sector gofal, cyflwynwch eich profiad erbyn 19 Gorffennaf 2024. Unrhyw straeon a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn wyn cael ei ystyried yn ddiweddarach yn yr Ymchwiliad, ond ni fydd yn rhan o’r ymchwiliad penodol i’r sector gofal.

Rwyf wedi rhannu fy stori oherwydd…

Mae Lynn, nyrs gofrestredig a rheolwr cartref gofal yn Portsmouth, yn sôn am yr heriau eithafol a wynebodd yn y sector gofal yn ystod y pandemig a pham ei bod wedi rhannu ei stori.

Dim ond y sector gofal cymdeithasol all adrodd ei stori, a rhaid inni gael ein clywed. Bydd gwneud hynny yn helpu i lunio’r Ymchwiliad, llywio’r gwersi a ddysgwyd a helpu i lunio’r hyn y mae’n rhaid iddo fod yn ddyfodol gwell. Trwy rannu ein straeon, gallwn helpu i ysgogi newid.

Cymdeithas Cynghrair Gofal

Pam dylwn i rannu fy mhrofiad?

Mae eich profiad yn bwysig. Er na allwn newid y gorffennol, mae eich profiad yn unigryw a dyma'ch cyfle i rannu'r effaith a gafodd arnoch chi a'ch anwyliaid, gyda'r Ymchwiliad. Bydd pob stori a rennir yn ein helpu i ddysgu gwersi hynny gallai wneud gwahaniaeth i rywun yn y dyfodol.

Gallwch rannu cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag y teimlwch y gallwch. Rydym yn deall y gall fod yn anodd ail-fyw rhai o'ch profiadau. Gallwch chi ddechrau'r ffurflen, arbed eich cynnydd a dod yn ôl i'w gorffen pan fyddwch chi'n teimlo'n barod.

Rhannwch fy stori

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi rannu fy mhrofiad?

Bydd pob stori a rennir gyda ni yn helpu Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddeall effaith y pandemig a nodi gwersi i'w dysgu. Mae eich profiadau a'ch dysg yn cael eu bwydo i mewn i ymchwiliadau'r Ymchwiliad fel tystiolaeth a'u dwyn ynghyd i greu argymhellion a chofnod o'r pandemig i amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol. 

Bydd eich straeon yn cael eu coladu, eu dadansoddi, a'u bwydo i mewn i ymchwiliadau'r Ymchwiliad trwy adroddiadau cryno. Bydd pa wybodaeth bynnag y byddwch yn dewis ei rhannu yn cael ei diogelu yn unol â gofynion cyfreithiol, sy’n golygu y bydd unrhyw fanylion a allai ddatgelu pwy ydych yn cael eu dileu cyn dadansoddi a chyhoeddi. 

Rhannwch fy stori

Pwy all rannu eu profiad?

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r ffurflen hon. Mae’r Ymchwiliad yn ymwybodol o bwysigrwydd deall profiad pobl ifanc yn ystod y pandemig. Mae'r Ymchwiliad yn darparu gwasanaeth pwrpasol ac wedi'i dargedu prosiect ymchwil, clywed yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc, gan gynnwys y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, i helpu i lywio ei ganfyddiadau a’i argymhellion.

Gallwch ddilyn ein cynnydd erbyn cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr neu ddilyn ein sianeli cymdeithasol.

Cymorth

Mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch

Gall rhannu eich profiad sbarduno rhai teimladau ac emosiynau anodd. Os oes angen help arnoch, gweler rhestr o wasanaethau cymorth.

Fersiynau hygyrch

Hawdd i'w Ddarllen

Mae Every Story Matters ar gael mewn fformat Hawdd ei Ddarllen.

Gofyn am fformat gwahanol

Os oes angen y ffurflen hon arnoch ar fformat arall, dywedwch wrthym beth y mae arnoch ei angen drwy anfon e-bost atom yn contact@covid19.public-inquiry.ukPeidiwch â defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i rannu eich profiad â'r Ymchwiliad.

Neu gallwch ysgrifennu atom yn:
FREEPOST
Ymchwiliad Covid-19 y DU

Am Bob Stori o Bwys

(gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain)