Mae Pob Stori O Bwys

Eich cyfle chi i helpu Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddeall y pandemig, o'ch safbwynt chi, wrth i ni ymchwilio i ymateb y DU a'i effaith.

Rhannwch fy stori

Effeithiodd y pandemig ar bob person yn y DU ac, mewn llawer o achosion, mae'n parhau i gael effaith barhaol ar fywydau. Mae pob un o’n profiadau yn unigryw a dyma’ch cyfle i rannu gyda’r Ymchwiliad yr effaith a gafodd arnoch chi, eich bywyd, a’r bobl eraill o’ch cwmpas.

Gallwch rannu cymaint neu gyn lleied o wybodaeth ag y teimlwch y gallwch. Rydym yn deall y gall fod yn anodd ail-fyw rhai o'ch profiadau. Gallwch chi ei ddechrau nawr, a dod yn ôl i'w orffen pan fyddwch chi'n teimlo'n barod.

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r ffurflen hon. Mae’r Ymchwiliad yn ymwybodol o bwysigrwydd deall profiad pobl ifanc yn ystod y pandemig. Rydym yn darparu gwasanaeth pwrpasol ac wedi'i dargedu prosiect ymchwil clywed yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc, gan gynnwys y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan y pandemig, i helpu i lywio canfyddiadau ac argymhellion yr Ymchwiliad.

Rhannwch fy stori

Pam dylwn i rannu fy mhrofiad?

Er na allwn newid y gorffennol, trwy rannu eich profiad ag Ymchwiliad Covid-19 y DU, gallwch ein helpu i ddeall ac asesu beth ddigwyddodd i chi yn ystod y pandemig. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu argymhellion a wnaed gan yr Ymchwiliad, a allai helpu cenedlaethau'r dyfodol.

Gwyliwch brofiad Michael. Bu yn yr ysbyty am 3 mis pan ddaliodd COVID-19. Mae'n rhannu ei stori bandemig ac yn esbonio pam ei bod mor bwysig i bawb rannu eu rhai eu hunain.

Ydych chi wir am glywed oddi wrthyf?

Gallwch – oherwydd bod eich persbectif yn unigryw. Nid oes angen i chi fod wedi dal y firws i gael stori bwysig i'w hadrodd. Rydyn ni eisiau deall pob agwedd ar y pandemig fel y gallwch chi rannu cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch am eich bywyd, eich gwaith, eich cymuned, eich teulu, eich lles. 

Bydd pob stori sy'n cael ei rhannu yn werthfawr wrth lunio argymhellion yr Ymchwiliad ac yn ein helpu i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi rannu fy mhrofiad?

Bydd pob stori a rennir gyda ni yn helpu Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddeall effaith y pandemig a nodi gwersi i'w dysgu. Mae eich profiadau a'ch dysg yn cael eu bwydo i mewn i ymchwiliadau'r Ymchwiliad fel tystiolaeth a'u dwyn ynghyd i greu argymhellion a chofnod o'r pandemig i amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol. Bydd pa wybodaeth bynnag y byddwch yn dewis ei rhannu yn cael ei diogelu yn unol â gofynion cyfreithiol, sy’n golygu y bydd unrhyw fanylion a allai ddatgelu pwy ydych yn cael eu dileu cyn dadansoddi a chyhoeddi.

Mae'r animeiddiad isod yn dangos sut y bydd eich stori yn helpu i lywio argymhellion Ymchwiliad Covid-19 y DU.

Rhannwch fy stori

Bydd Every Story Matters yn parhau ar agor drwy gydol yr Ymchwiliad a gallwch ddilyn ein cynnydd erbyn cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr neu ddilyn ein sianeli cymdeithasol.

Cymorth

Mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch

Gall rhannu eich profiad ysgogi rhai teimladau ac emosiynau anodd, ac mae gennym ni wybodaeth am sefydliadau a all eich helpu ar a tudalen cymorth ar ein gwefan

Hawdd i'w Ddarllen

Mae Pob Stori o Bwys hefyd mewn fformat Hawdd i'w Ddarllen.

Ewch i Hawdd i'w Ddarllen

Fersiynau hygyrch

Gofyn am fformat gwahanol

Os oes angen y ffurflen hon arnoch ar fformat arall, dywedwch wrthym beth y mae arnoch ei angen drwy anfon e-bost atom yn contact@covid19.public-inquiry.ukPeidiwch â defnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn i rannu eich profiad â'r Ymchwiliad.

Neu gallwch ysgrifennu atom yn:
FREEPOST
Ymchwiliad Covid-19 y DU

Am Bob Stori o Bwys

(gyda dehongliad Iaith Arwyddion Prydain)

Mae Pob Stori o Bwys yn agos atoch chi

Mae digwyddiadau Mae Pob Stori o Bwys yn ffordd o rannu eich stori â'r Ymchwiliad yn y cnawd.

Dysgwch fwy am ddigwyddiadau Mae Pob Stori o Bwys