ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੈਸਲੇ, ਡੇਰੀ / ਲੰਡਨਡੇਰੀ ਅਤੇ ਐਨਿਸਕਿਲਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 9 ਫਰਵਰੀ 2024
  • ਵਿਸ਼ੇ: ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ - ਪੈਸਲੇ, ਡੇਰੀ / ਲੰਡਨਡੇਰੀ ਅਤੇ ਐਨਿਸਕਿਲਨ ਤੱਕ - ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ - ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ - ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮੀਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

ਪੈਸਲੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਡੇਰੀ/ਲੰਡਨਡੇਰੀ ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਫੋਰਮ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਨੀਸਕਿਲਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਨਾਗ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਟਾਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਸਕੱਤਰ ਬੇਨ ਕੋਨਾਹ

ਅਸੀਂ ਐਨੀਸਕਿਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਰਮਨਾਘ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਹੈ।

ਫਰਮਨਾਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਲਿਨ ਕੁਇਨ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ. ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲੇਅ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.