ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ - ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ।

ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ ਵੈੱਬਪੇਜ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੋ।

ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹਨ ਬੋਲਡ - ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਡ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।

ਨੀਲੇ ਬਟਨ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਟਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਾਰੇ

ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ:

ਪੋਸਟ ਲਈ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ:

ਈਮੇਲ ਲਈ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੋ:

contact@covid19.public-inquiry.uk

ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛੋ:

FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ:

ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

  • ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ