ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਮੋਡਿਊਲ 5)

ਮੋਡੀਊਲ 5 ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।


ਮੋਡੀਊਲ 5 ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਸਬੂਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।