ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2ਬੀ) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਵੀਰਵਾਰ
7 ਮਾਰਚ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਜੇਨ ਰਨੇਕਲਸ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ)
  • ਟੋਬੀ ਮੇਸਨ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਟ ਐਮ.ਪੀ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਮੁੱਖ ਵ੍ਹਿਪ) ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ