ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ - ਵੇਲਜ਼ (ਮੋਡਿਊਲ 2ਬੀ) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਡਾ

ਦਿਨ ਏਜੰਡਾ
ਸੋਮਵਾਰ
4 ਮਾਰਚ 24
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ
ਸਵੇਰ
  • ਸਰ ਫ੍ਰੈਂਕ ਐਥਰਟਨ (ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ)
  • ਡਾ ਰੌਬ ਔਰਫੋਰਡ (ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ)
ਦੁਪਹਿਰ
  • ਡਾ ਰੌਬ ਔਰਫੋਰਡ (ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਜਾਰੀ ਹੈ
  • ਡੈਮ ਸ਼ਾਨ ਮੋਰਗਨ (ਵੈਲਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ)
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ