ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ - ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਮੋਡਿਊਲ 2C) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ


ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 

ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ:

 • ਨਿਯਮ 9 ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
 • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ
 • ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਮਾਹਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
 • ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 10
 • ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
 • ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ - ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
 • ਯਾਦਗਾਰ
 • ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਚੈਨਲ (ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ).

ਏਜੰਡਾ

ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ

ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ:

 • ਅੱਪਡੇਟ: ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਪੰਗਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ
 • ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
 • ਸਬੂਤ: ਨਿਯਮ 9 ਬੇਨਤੀਆਂ, ਖੁਲਾਸਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਗਣਰਾਜ
 • ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ
 • ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਹਿਰ
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ - ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ