ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 7 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਡਿਊਲ 1, ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ