ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿਡਜ਼, ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਫਿਜ਼ੀਓ, ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਐਸਓਐਸ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ - ਸੀਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ - 28 ਸਤੰਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 1

ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿਡਜ਼, ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਫਿਜ਼ੀਓ, ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਐਸਓਐਸ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮੋਡੀਊਲ 1, ਮਿਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ