ઉત્તરી આયર્લૅન્ડની એક્ઝિક્યુટિવ ઑફિસ - CP નિર્ધારણ - 7 સપ્ટેમ્બર 2022

  • પ્રકાશિત: 4 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 1

7 સપ્ટેમ્બર 2022 ના મોડ્યુલ 1 ના સંદર્ભમાં ઉત્તરી આયર્લૅન્ડની એક્ઝિક્યુટિવ ઑફિસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો