ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ - 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ