ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ - CP ਨਿਰਧਾਰਨ - 26 ਅਕਤੂਬਰ 202

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 2 ਨਵੰਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2B

26 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ