લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન અને એસોસિએશન ફોર ડાયરેક્ટર્સ ઑફ સોશિયલ સર્વિસ - સીપી ડિટરમિનેશન - 26 ઑક્ટોબર 202

  • પ્રકાશિત: 2 નવેમ્બર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2B

લોકલ ગવર્મેન્ટ એસોસિએશન અને એસોસિએશન ફોર ડાયરેક્ટર્સ ઑફ સોશ્યલ સર્વિસ દ્વારા કરવામાં આવેલ મુખ્ય સહભાગી અરજીના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 26 ઓક્ટોબર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો