ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ contact@covid19.public-inquiry.uk.

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਈਮੇਲ ਇਨਬਾਕਸ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

FREEPOST
ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ media@covid19.public-inquiry.uk or call us on +44 7548 955 886.